MĂSURA 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” - Revista Ferma
17 minute de citit

MĂSURA 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”

758439 810084141 m MĂSURA 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”

Obiectivele specifice ale măsurii se referă la:

 • Creşterea volumului producţiei destinate comercializării pentru ca fermele de semi-subzistenţă să devină viabile economic;
 • Diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei şi introducerea de noi produse.

Obiectivele operaţionale se referă la asigurarea sprijinirii veniturilor necesare în perioada de restructurare a fermelor de semi-subzistenţă pentru o mai bună utilizare a resurselor umane şi a factorilor de producţie, prin:

 • stimularea spiritului antreprenorial;
 • diversificarea activităţilor şi veniturilor.

Contribuţia publică aferentă Măsurii 141 este de: 476.077.390 Euro, din care:

 • 20% – contribuţia Guvernului României;
 • 80% – contribuţia Uniunii Europene.

Sprijinul financiar pentru această măsură este nerambursabil şi este de 476.077.390 Euro.

ATENŢIE!
Fondurile nerambursabile le puteţi accesa începând din acest an şi până în 2013.

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Măsura 141 sunt persoanele fizice în vârstă de până la 62 de ani (neîmpliniţi la data depunerii Cererii de finanţare), care desfăşoară activităţi economice, în principal activităţi agricole şi a căror exploataţie agricolă:

 • are o dimensiune economică cuprinsă între 2 şi 8 UDE ;
 • este situată pe teritoriul ţării;
 • este înregistrată în Registrul fermelor/Registrul agricol;
 • comercializează o parte din producţia agricolă obţinută.

Persoanele fizice pot desfăşura activităţi economice şi se pot înregistra şi autoriza în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008:

 • individual şi independent, ca persoane fizice autorizate;
 • ca întreprizători titulari ai unei întreprinderi individuale;
 • ca membri ai unei întreprinderi familiale.

IMPORTANT ! Persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finanţare, pot fi beneficiari eligibili ai acestei măsuri, dacă se înregistrează şi autorizează în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 până la data încheierii Contractului de finanţare cu APDRP.
Persoanele fizice autorizate şi înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului în temeiul unor acte normative anterioare Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 pot solicita sprijin în baza certificatului de înregistrare un an de la data intrării în vigoare a acestei ordonanaţe, respectiv până la data de 24 aprilie 2009.

Condiţii pentru acordarea sprijinului

Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 141, solicitantul va trebui să întocmească un Plan de afaceri pentru o perioadă de cinci ani.

După o perioadă de trei ani de la acordarea sprijinului se verifică respectarea cerinţelor minime din Planul de afaceri depus iniţial la solicitarea sprijinului. La această dată, solicitantul trebuie să demonstreze că faţă de situaţia iniţială a activităţii precizată în Planul de afaceri:

 • producţia agricolă obţinută destinată comercializării înregistrează o creştere de 20%;

şi

 • dimensiunea economică a exploataţiei agricole creşte cu minim 3 UDE.

ATENŢIE
Elaborarea Planului de afaceri se realizează cu titlu gratuit prin accesarea Măsurii 143 ”Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori”.

O dată cu verificarea îndeplinirii condiţiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri, beneficiarul trebuie să prezinte documente care atestă faptul că a urmat un curs de pregătire profesională prin Măsura 111 “Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe”, în raport cu proiectul.

IMPORTANT !
În cazul în care, la verificarea Planului de afaceri, se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile minime de acordare a sprijinului, beneficiarul nu va mai primi ajutorul pentru următorii doi ani, dar nu va returna sumele primite.

ATENŢIE!
Secţiunea A a Planului de afaceri, se va completa de către solicitant pentru obţinerea sprijinului în cadrul Măsurii 141, în situaţia în care solicitantul nu prevede obţinerea de sprijin nerambursabil prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”.
Secţiunea B a Planului de afaceri împreună cu secţiunea A, se va completa de către solicitant pentru proiect care nu prevede lucrări de construcţii montaj realizate prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” .
Secţiunea C a Planului de afaceri împreună cu secţiunea A, se va completa de către solicitant pentru proiect care prevede lucrări de construcţii montaj realizate prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”.

Criterii de selecţie ale proiectului

Proiectele se depun în cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale. În situaţia în care valoarea totală a proiectelor eligibile depuse în cadrul unei sesiuni, se situează peste valoarea totală alocată acesteia, atunci proiectele prin care se solicită sprijin pentru fermele de semi – subzistenţă sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat, conform următoarelor criterii de selecţie:

1. Solicitantul este membru al unei forme asociative recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare – 20 puncte

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea de finanţare documente prin care să demonstreze că acesta este membru al uneia din următoarele forme asociative:

– grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
– asociaţii profesionale cu profil agricol constituite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
– cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
– organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii nr.138/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local, judeţean şi naţional.

2. Solicitantul accesează Măsura 214 „Plăţi de Agro – mediu” din cadrul PNDR – 15 puncte

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea de finanţare documente prin care să demonstreze că acesta a accesat Măsura 214 „Plăţi de Agro – mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul şi-a asumat, în mod voluntar, angajamente de agro – mediu pentru o perioadă de cinci ani de la data semnării angajamentului.

3. Ferma de semi – subzistenţă se află în zonă defavorizată – 20 puncte

Este situată în:

– zona montană cu handicap natural conform Listei Unităţilor Administrativ Teritoriale din zona montană defavorizată, prezentată în anexă la Ghidul Solicitantului;
– alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unităţilor Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate/ Listei localităţilor din Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice prezentate în anexă la Ghidul Solicitantului.

4. Ferma de semi – subzistenţă este deţinută de fermier cu vârsta de sub 40 de ani, la data depunerii proiectului – 20 puncte

Criteriul se aplică pentru solicitantul care la data depunerii proiectului nu are împlinită vârsta de 40 de ani.

5. Solicitantul realizează o investiţie, în special o investiţie pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare: – maxim 25 puncte

a. investiţie pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare – 25 puncte

La acest criteriu de selecţie, se va acorda punctaj numai dacă solicitantul realizează investiţii pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare, prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” şi prezintă în Planul de afaceri investiţia propusă a se realiza.

În Anexa la fişa tehnică a Măsurii 121 şi în Ghidul Solicitantului pentru Măsura 121 sunt prezentate regulamentele comunitare şi actele normative de transpunere ale acestora şi sunt indicate investiţiile care sunt necesare pentru adaptarea la standarde.

De asemenea, solicitantul trebuie să demonstreze cu documente administrative eliberate pentru realizarea proiectului de către autorităţile competente (mediu, sanitar, sanitar-veterinar şi fitosanitar) că va respecta standardele până la data limită impusă de legislaţie (perioada de graţie).

b. alt tip de investiţie – 15 puncte

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să prezinte în Planul de afaceri investiţii propuse a se realiza, altele decât cele pentru adaptarea la standardele comunitare pentru creşterea viabilităţii fermei de semi-subzistenţă.

TOTAL – 100 puncte

IMPORTANT !
Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Planului de afaceri şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii.

IMPORTANT !
În situaţia în care Planul de afaceri cuprinde realizarea de investiţii prin Măsura 121, solicitantul va completa Cererea de finanţare specifică acestei măsuri.

IMPORTANT !
În situaţia în care un criteriu de selecţie nu este îndeplinit, punctajul de selecţie pentru aceste criteriu este 0.

Valoarea sprijinului nerambursabil

Prin Măsura 141 se acordă sprijin public nerambursabil de 1.500 de Euro/an/fermă de semi – subzistenţă. Sprijinul se acordă pentru o perioadă de cinci ani.

ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU SPRIJINIREA FERMELOR DE SEMI – SUBZISTENŢĂ

În cazul fermelor de semi-subzistenţă, principiul finanţării nerambursabile este acela al acordării unei sume fixe anuale, în vederea adaptării acestora la condiţiile pieţii şi transformării în ferme comerciale.

Un solicitant al sprijinului prin Măsura 141 poate depune în acelaşi timp proiecte pentru alte măsuri din cadrul PNDR pentru a fi cofinanţate prin FEADR.

ATENŢIE !
Un solicitant al Măsurii 141 poate primi sprijin direct sau ca membru al unei forme asociative, în cadrul următoarelor măsuri din PNDR:
• 111 ”Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe”;
• 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”;
• 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”;
• 142 „Înfiinţarea grupurilor de producători”
• 143 „Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori”;
• 211 „Sprijin pentru Zona Montană Defavorizată”;
• 212 „Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană”;
• 214 „Plăţi de Agro-mediu”;
• 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole”.

Completarea, depunerea şi verificarea dosarului cererii de finanţare

Dosarul cererii de finanţare conţine Cererea de finanţare însoţită de Planul de afaceri şi documentele justificative, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea acestora.

Formularul standard al Cererii de finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil în format electronic, la adresa www.madr.ro

Completarea Cererii de finanţare

Completarea Cererii de finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului cererii de finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.

IMPORTANT !
Cererea de finanţare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt acceptate Cereri de finanţare completate de mână.
Dosarul cererii de finanţare va avea în mod obligatoriu un opis, cu următoarele elemente:
Nr. crt. Titlul documentului Nr. Pagină (de la….. până la…..)

Pagina opis, va fi pagina cu numărul „0” al Cererii de finanţare. Cererea de finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia.

În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce masură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.

IMPORTANT !
Numai Cererea de finanţare şi documentele justificative completate după modelul standard prezentat, sunt eligibile pentru finanţare în cadrul Măsurii 141.

Depunerea Dosarului cererii de finanţare

Dosarul cererii de finanţare, întocmit în două exemplare – original şi o copie – împreună cu formatul electronic al Cererii de finanţare (CD) se depune la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a judeţului unde are loc implementarea proiectului.

IMPORTANT !
Pentru acele documente justificative originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, act de identitate, etc.), copiile depuse în Dosarul cererii de finanţare trebuie să conţină menţiunea „Conform cu originalul” şi să fie semnate de către solicitant.

În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor judeţe, acesta va fi depus la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a judeţului pe raza căruia este înregistrat solicitantul.

Dosarul cererii de finanţare este depus personal de către solicitant la DADR-ul judeţean, înaintea datei limită care figurează în licitaţia privind depunerea de proiecte.

Solicitantul trebuie să depună Cererea de finanţare completată, împreună cu toate anexele, pe suport de hârtie în 2 exemplare (1 original şi 1 copie). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”.

IMPORTANT !
Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii de finanţare în afara celor 2 exemplare pe care le depune.

Verificarea Dosarului cererii de finanţare de către DADR

1. VERIFICAREA CONFORMITĂŢII CERERII DE FINANŢARE

Verificarea conformităţii Cererii de finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza „Fişei de verificare” publicată pe site-ul www.madr.ro şi existentă la DADR-urile judeţene.

Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de finanţare dacă :

 • este corect completată;
 • este prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic;
 • documentele justificative solicitate sunt prezente în două exemplare: un original şi o copie şi, după caz, se verifică valabilitatea acestora la data depunerii.


IMPORTANT !
În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat neconform.

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de finanţare care sunt descoperite de experţii verificatori cu ocazia verificării conformităţii şi care pot fi corectate şi semnate de către aceştia din urmă în prezenţa solicitantului, pe baza unor dovezi/informaţii prezentate explicit în documentele anexate Cererii de finanţare (exemplu: date de identificare ale solicitantului scrise incorect, etc.).

După verificarea conformităţii dosarului Cerererii de finanţare (în aceeaşi zi) solicitantul este înştiinţat de către expertul verificator dacă acesta este conform sau dacă nu, i se vor explica cauzele neconformităţii.

Solicitantul are obligaţia de a lua la cunoştinţă prin semnatură dată pe fişa de verificare a conformităţii.

După verificarea conformităţii

Cererii de finanţare, pot exista două situaţii:

 • Cererea de finanţare este declarată conformă;
 • Cererea de finanţare este declarată neconformă.

Dacă Cererea de finanţare este declarată conformă, se trece la următoarea etapă de verificare.

ATENŢIE!
Aceeaşi Cerere de finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor.

2. VERIFICAREA CONDIŢIILOR MINIME DE ACORDARE A SPRIJINULUI

Verificarea condiţiilor minime de acordare a sprijinului se efectuează de către:

 • experţii DADR-urilor judeţene pentru toate Cererile de finanţare;
 • experţii AM – PNDR pentru Cererile de finanţare verificate prin sondaj;

pe baza documentaţiei conforme primite de la solicitant şi constă în:

 • verificarea eligibilităţii solicitantului;
 • verificarea Planului de afaceri;
 • verificarea documentelor justificative;
 • evaluarea criteriilor de selecţie.

3. VERIFICAREA ÎN TEREN A CERERILOR DE FINANŢARE

Verificarea pe teren se realizează de către:

 • experţii DADR-urilor judeţene – pentru toate Cererile de finanţare conforme.

Scopul efectuării vizitei pe pe teren, este de a se verifica datele şi informaţiile cuprinse în Planul de afaceri şi documentele justificative, cu situaţia existentă la solicitant, pentru a se asigura expertul verificator de corectitudinea informaţiilor declarate în Cererea de finanţare.

În urma efectuării acestor verificări, pot exista două situaţii:

 • proiectul este eligibil şi va avea un punctaj;
 • proiectul este neeligibil.

4. SELECŢIA CERERILOR DE FINANŢARE

Alocările financiare anuale şi numărul maxim al sesiunilor anuale de depunere şi evaluare a proiectelor vor fi făcute publice după consultarea cu membrii Comitetului de Selecţie pentru PNDR.

Autoritatea de Management, în consultare cu Comitetul de Monitorizare, stabileşte înaintea lansării depunerii de proiecte, punctajul aferent criteriilor de selecţie (vezi subcapitolul 2.3), precum şi criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal.

Experţii DADR-urilor judeţene punctează fiecare proiect eligibil în funcţie de punctajul aprobat pentru fişa tehnică şi întocmesc lista proiectelor eligibile, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, pe care o transmit Comitetului de Selecţie.

Comitetul de Selecţie este un organism tehnic, prezidat de către Autoritatea de Management pentru PNDR, care are în componenţă reprezentanţi ai Autorităţii de Management şi ai APDRP. Rolul Comitetului de Selecţie este de a supune aprobării conducerii Autorităţii de Management pentru PNDR finanţarea proiectelor eligibile, punctate după cum urmează:

 • Când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează sub valoarea totală alocată măsurii în cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecţie propune aprobarea pentru finanţare a tuturor proiectelor. În acest sens, se întocmeşte un Raport cu proiectele propuse pentru finanţare care se supune aprobării directorului general al Autorităţii de Management pentru PNDR;
 • Când valoarea totală a proiectelor eligibile se situează peste valoarea totală alocată măsurii în cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecţie analizează lista proiectelor eligibile cu punctajul acordat, iar selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, cu încadrarea în suma alocată.

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de următoarele priorităţi:

 • solicitantul propune prin Planul de afaceri realizarea unor investiţii;
 • solicitantul are vârsta împlinită sub 40 de ani la data solicitării sprijinului nerambursabil;
 • solicitantul este înregistrat într-o formă asociativă la data solicitării sprijinului nerambursabil.

După parcurgerea procedurii de selecţie şi după caz, a celei de departajare, se întocmeşte un Raport cu proiectele propuse pentru finanţare care se supune aprobării directorului general al Autorităţii de Management pentru PNDR. Raportul va cuprinde şi lista proiectelor selectate rămase fără finanţare, care se propun să fie incluse automat în următoarea sesiune şi care vor urma procedura normală de selecţie.

Aprobarea directorului general al Autorităţii de Management pentru PNDR, reprezintă decizia finală asupra selecţiei proiectelor care îndeplinesc condiţiile minime pentru finanţare.

După parcurgerea sesiunilor de depunere şi de evaluare-selectare a proiectelor propuse pentru anul de alocare, în cazul în care mai rămân proiecte care îndeplinesc condiţiile minime pentru finanţare, dar fără finanţare, acestea vor fi restituite potenţialilor beneficiari în vederea revizuirii şi reluării etapei de depunere în anul următor.

În cazul în care suma anuală alocată pentru măsură nu se angajează în totalitate, cu diferenţa rămasă, se va suplimenta alocarea financiară a anului următor.

IMPORTANT !
Pentru Măsura 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenţă” nu există punctaj minim.

După publicarea Raportului de selecţie, în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finanţate, DADR –urile judeţene notifică solicitantul cu privire la acceptarea Cererii de finanţare.

Contractarea sprijinului nerambursabil

După primirea Raportului de selecţie, în care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finanţate, DADR notifică solicitantul privind acceptarea Cererii de finanţare.

IMPORTANT !
În termen de 30 zile lucrătoare de la primirea notificării, solicitantul trebuie să se prezinte la sediul Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) de care aparţine, pentru semnarea Contractului de finanţare.

IMPORTANT !
Se recomandă consultarea textului integral al Contractului de finanţare (Anexa 3 la prezentul ghid, vezi www.madr.ro. www.apdrp.ro).

IMPORTANT !
În cazul în care solicitantul nu se prezintă în termenul precizat în Notificare, pentru a semna Contractul de finanţare şi nici nu anunţă OJPDRP, atunci se consideră că acesta a renunţat la ajutorul financiar nerambursabil.

Plata

Dosarul cererii de plată se depune de beneficiar la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, în două exemplare, pe suport de hârtie, şi pe suport magnetic. Dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în INSTRUCŢIUNILE DE PLATĂ (vezi Anexa II la Contractul de finanţare) pe site-ul APDRP www.apdrp.ro.

Beneficiarul poate depune prima tranşă a cererii de plată în maxim 30 de zile de la data semnării Contractului de finanţare. Celelalte tranşe de plată (tranşele II, III, IV şi V) se vor depune anual, în maxim 30 de zile după încheierea fiecărui an de execuţie aferent tranşei de plată.

După o perioadă de trei ani de la acordarea sprijinului, se va verifica viabilitatea economică a fermei de semi-subzistenţă pentru demonstrarea creşterii cu 20% a producţiei destinată comercializării şi creşterea cu trei UDE a exploataţiei agricole.

Informaţiile complete le puteţi găsi la www.madr.ro.

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →