MĂSURA 121 – „Modernizarea exploataţiilor agricole” - Revista Ferma
36 minute de citit

MĂSURA 121 – „Modernizarea exploataţiilor agricole”

758439 810084141 m MĂSURA 121 – „Modernizarea exploataţiilor agricole”

Obiectivele specifice se referă la:

1. Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;

2. Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare;

3. Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite;

4. Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.

Obiectivele operaţionale se referă la:

Promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal şi de creştere a animalelor pentru realizarea de construcţii noi şi/sau modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii etc.

Contribuţia publică aferentă Măsurii 121 este de: 991.827.895 Euro din care:

 • contribuţia Guvernului României – 20%
 • contribuţia Uniunii Europene – 80%

Costul total, alcătuit din contribuţia publică şi contribuţia privată, este de 1.840.962.042 Euro.


Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole – activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE1, şi care este înregistrată în Registrul fermelor/Registrul agricol.

Astfel, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie sa aiba ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, respectiv codul CAEN 01xx.

Este necesar sa aveti in vedere ca obiectul de activitate vizat de proiect nu il poate constitui o activitate pe baza de tarif sau contract.

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 • Persoana fizica
 • Persoana fizica autorizata (înfiinţată în baza legii 300/2004, cu modificarile si completarile ulterioare sau înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008)
 • Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008)
 • Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008)
 • Asociatie familiala (înfiinţată în baza legii 300/2004, cu modificarile si completarile ulterioare)
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate comercială cu capital integral privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificarile şi completările ulterioare);
 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991);
 • Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005);
 • Grup de producători (recunoscut în baza Legii nr. 338/2005), doar cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri;
 • Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004), doar cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

Toate referirile din prezentul Ghid al solicitantului se aplica la persoana fizica autorizata si asociatia familiala infiintate in baza Legii 300/2004. Acesti solicitanti sunt considerati eligibili inca un an de la intrarea in vigoare a OUG 44 / 2008. Beneficiarii, Persoanele fizice autorizate si Asociatiile familiale se inlocuiesc cu Persoane fizice autorizate, Intreprinderi individuale sau Intreprinderi familiale, asa cum prevede noul cadru normativOUG 44/2008.

Nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili pentru această măsură:

 • Exploataţiile agricole de subzistenţă (exploataţii care produc exclusiv pentru consumul propriu) cu dimensiune de sub 2 UDE – dimensiunea economica a exploatatiei agricole se calculeaza conform cererii de finantare in sheet-ul specific masura 121 – Stabilirea categoriei de ferma – dupa cum urmeaza:

o In cazul exploatatiilor agricole care prevad in cadrul proiectului modernizarea acesteia, dimensiunea se va calcula pentru anul in curs la data depunerii cererii de finantare.
o In cazul exploatatiilor agricole care prevad activitati agricole complet noi, dimensiunea economica va fi cea rezultată ca urmare a realizării investiţiei.

 • Organizaţiile de producători din sectorul legume şi fructe pentru investiţiile sprijinite prin Pilonul I4 al Politicii Agricole Comune.

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:

– să fie persoană fizică sau juridică română cu capital privat de 100%;

– capitalul/ acţionariatul solicitantului eligibil poate fi atât integral din România cât şi mixt sau integral străin;

– să acţioneze în nume propriu;

– să asigure surse financiare stabile şi suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

Finanţarea unui proiect depus în cadrul măsurii 121 derulată prin PNDR este restricţionată pentru următoarele categorii de beneficiari:

– beneficiarii înregistraţi în lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru FEADR, pana la achitarea integrala a datoriei fata de APDRP, inclusiv a majorarilor de intarziere;

– beneficiarii care au contracte de finanţare reziliate pentru FEADR din cauza nerespectarii clauzelor contractuale si rezilierea are o vechime mai mica de un an;

– beneficiarii care se află în situaţii litigioase cu APDRP, până la finalizarea litigiului.


Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

ATENTIE!
Pentru justificarea conditiilor minime obligatorii specifice proiectului dumneavoastra este necesar sa prezentati in cadrul studiului de fezabilitate/memoriului justificativ toate informatiile concludente in acest sens, iar documentele justificative vor sustine aceste informatii.

Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al Măsurii şi cu cel puţin unul dintre obiectivele specifice;

În cadrul studiului de fezabilitate/memoriului justificativ se va descrie conformitatea obiectivelor investiţiei urmărite prin proiect cu obiectivele măsurii.

Proiectul să fie în acord cu potenţialul agricol al zonei şi să demonstreze îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiei agricole la data dării în exploatare a investiţiei;

Se va utiliza “Studiul pentru determinarea zonelor cu potenţial, a zonelor geografice şi marjelor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Măsurii 3.1 „Investiţii în exploataţii agricole” din Programul SAPARD”, elaborat de ASAS-ICPA şi ICDEA, 2004 (Anexa 10).

Pentru ca un proiect să fie considerat ca fiind în acord cu potenţialul agricol al zonei, cel puţin 75% din structura plantelor de cultură sau din efectivul de animale vizat de proiect trebuie să se încadreze în zona cu potenţial mediu şi/sau ridicat. Pentru specii care nu se regăsesc în studiul precizat mai sus, solicitantul se va adresa Direcţiei judeţene pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală care va emite un document referitor la potenţialul agricol al zonei pentru specia vizată.

Pentru situaţiile în care tipurile de culturi şi/sau speciile de animale şi păsari vizate de investiţie sunt amplasate în zone în care acestea nu se încadrează în potenţialul agricol mediu şi/sau ridicat, solicitantul va ataşa documente justificative avizate de Direcţiile pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală sau emise de instituţii abilitate care vor certifica această condiţie.

În cazul investiţiilor pentru înfiinţarea de culturi cu specii forestiere cu ciclu scurt de producţie şi regenerare pe cale vegetativă (plopul, salcia, salcâmul etc.), în scopul producerii de energie din surse regenerabile, se vor descrie şi corela în cadrul studiului de fezabilitate/memoriului justificativ cerinţele optime ale speciei, cu caracteristicile pedo- climatice ale zonei în care este amplasată cultura.

Pentru specii cultivate în spaţii protejate nu este necesar ca proiectul să fie în acord cu potenţialul agricol al zonei.

Solicitantul trebuie să demonstreze îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiei agricole la data dării în exploatare a investiţiei prin îndeplinirea unuia sau mai multor obiective de ordin tehnic, economico-financiar şi de mediu, conform următoarei liste indicative:

a) obiective tehnice

– achiziţia de tractoare, combine, maşini, utilaje, echipamente etc, care determină creşterea productivităţii muncii, îmbunătăţirea calităţii produselor agricole, introducerea de tehnologii performante, îmbunătăţirea condiţiilor de lucru;

– construirea şi/sau modernizarea clădirilor operaţionale care conduc la asigurarea conformităţii cu standardele comunitare;

– diversificarea producţiei în funcţie de cerinţele pieţei, realizarea de noi produse şi introducerea de noi tehnologii.

b) obiective economico – financiare

– reducerea costurilor de producţie şi creşterea rentabilităţii economice a exploataţiei agricole;

– creşterea valorii adăugate brute (VAB ) a exploataţiei agricole;

– creşterea viabilităţii economice.

c) obiective de mediu

– reducerea emisiilor dăunătoare cu efect de seră şi o mai bună gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea de producţie;

– reducerea emisiilor de amoniac (şi a altor gaze), în special în exploataţiile de creştere a animalelor prin respectarea standardelor sanitar-veterinare, de igienă şi de bunăstare a animalelor;

– asigurarea respectării cerinţelor fitosanitare, ecologice etc.;

– creşterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabilă şi îmbunătăţirea eficacităţii folosirii acestora.

În cazul în care solicitantul şi-a propus să realizeze condiţia minimă de îmbunătăţire a performanţei generale a exploataţiei agricole prin respectarea obiectivului economico- financiar de creştere a viabilităţii economice, verificarea acestuia se va face prin cele două condiţii cumulate: rezultatul operaţional al anului precedent depunerii cererii de finanţare trebuie să fie pozitiv şi proiectul să respecte indicatorii economico-financiari menţionaţi în cererea de finanţare-secţiunea economică.

Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie să dovedească o pregătire profesională, în raport cu proiectul.

Reprezentantul legal este persoana ce deţine dreptul de reprezentare şi de angajare de fapte comerciale, în condiţiile legii şi care va semna contractul de finanţare cu APDRP.

În cazul diplomelor de studii/certificatelor de formare eliberate de instituţii de învăţamânt din străinătate, solicitantul va ataşa documentul privind recunoaşterea de către autoritatea competentă din România conform legislaţiei în vigoare.

ATENTIE!
Reprezentantul legal trebuie sa dovedeasca documentar functia sa in cadrul societatii.

Beneficiarul trebuie să prezinte memoriul justificativ sau studiul de fezabilitate

Memoriul justificativ – pentru proiecte care nu prevăd lucrări de construcţii-montaj şi pentru proiecte care vizează plantaţii de viţă de vie, pomi şi arbuşti fructiferi şi/sau pepiniere şi care nu prevăd lucrări de construcţii-montaj.

Studiul de fezabilitate – pentru proiecte care prevăd lucrări de construcţii-montaj.

Beneficiarii Măsurilor 112 „Instalarea tinerilor fermieri” şi 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” pot accesa Măsura 121 utilizând acelaşi plan de afaceri elaborat pentru accesarea Măsurilor 112 şi 141.

Planul de afaceri nu poate fi finanţat de două ori prin măsuri diferite (121 “Modernizarea exploataţiilor agricole” şi 143 “Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori”), iar potenţialul beneficiar nu poate obţine finanţarea a două planuri de afaceri diferite pentru aceeaşi investiţie, unul în cadrul măsurii 121 şi altul în cadrul măsurii 143.

Beneficiarul trebuie să declare că asigură cofinanţarea investiţiei

Solicitantul trebuie să declare că deţine sau va deţine mijloace financiare suficiente pentru începerea şi derularea investiţiei.

Beneficiarul trebuie să prezinte dovada că a făcut demersurile pentru a obţine toate avizele şi acordurile conform legislaţiei în vigoare din domeniul: sanitar-veterinar, sanitar, fitosanitar şi de mediu, necesare realizării investiţiei în cadrul proiectului. Pentru toate tipurile de investiţii, potenţialii beneficiari trebuie să obţină acordul de mediu în conformitate cu legislaţia naţională. În anumite situaţii menţionate în legislaţie, acordul de mediu este însoţit obligatoriu de studiul de impact de mediu, aşa cum se prezintă la punctul 5.2. din PNDR.

În cazul produselor agricole cu cotă de producţie, beneficiarul, la depunerea cererii de finanţare, trebuie să facă dovada că va deţine cotă la nivelul investiţiei pe care urmează să o realizeze.

Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile

În cadrul Măsurii 121 sunt sprijinite investiţiile la nivelul întregului teritoriu al României. Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile
neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului.

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi/sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

1. Construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă6 la nivel de fermă, incluzându-le şi pe cele pentru protecţia mediului;

2. Construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilităţi şi racorduri identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;

3. Construirea şi/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte care se încadrează în sistemul european al cotei de lapte numai pentru capacitatea care este la nivelul cotei de producţie deţinute de beneficiar;

4. Construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor de irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu;

5. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing7 de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;

6. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate8, necesare activităţii de producţie, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ;

7. Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de producţie (minim 25 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de restructurare / reconversie al plantaţiilor de viţă-de-vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin şi înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masă;

8. Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni;

9. Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi şi arbuşti, alţi arbori;

10. Investiţii pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei;

11. Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă;

12. Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol;

13. Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei9, cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.;

14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţionarea de patente şi licenţe (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor);

15. Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică;

16. Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare.

Tipuri de investiţii şi cheltuieli neeligibile

ATENŢIE!
Finalizarea proiectului FEADR, presupune ca beneficiarul să finalizeze atât partea de investiţie suportată prin cheltuielile eligibile, cât şi partea de investiţie realizată din cheltuielile neeligibile.

Prin Măsura 121 nu se pot finanţa investiţii care se încadrează în următoarele categorii:

1. Construcţia sau modernizarea locuinţei;

2. Achiziţionarea de bunuri second-hand;

3. Achiziţia de drepturi de producţie agricolă, de animale, plante anuale şi plantarea lor, conform art. 55, pct.2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1974/2006;

4. Achiziţionarea de teren;

5. TVA, cu excepţia TVA-ului nerecuperabil, în cazul în care este în mod real şi definitiv suportat de către beneficiari, alţii decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;

6. Costuri operaţionale, inclusiv costuri de întreţinere şi chirie;

7. Comisioane bancare, costurile garanţiilor şi cheltuieli similare;

8. Contribuţia în natură;

9. Costuri de schimb valutar, taxe şi pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP;

10. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.;

11. Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepţia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri şi a studiilor de fezabilitate;

12. Costuri aferente Planului de afaceri sprijinit prin măsura 143 „Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori”;

13. Costuri privind închirierea de maşini, utilaje, instalaţii şi echipamente;

14. Achiziţia de mijloace de transport pentru uz personal şi transport persoane;

15. Investiţii privind operaţiunile de simplă înlocuire10 în conformitate cu art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006;

16. Investiţii în sectorul de piscicultură şi acvacultură;

17. Investiţii în exploataţii de creştere a animalelor de blană;

18. Investiţii pentru producerea pomilor de Crăciun;

19. Investiţiile realizate în cadrul schemelor de sprijin în conformitate cu Art. 2 (2) din Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006.

Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile din Hotărârea de Guvern privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

Criteriile de selecţie ale proiectului

Proiectele prin care se solicită finanţare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat, conform următoarelor criterii de selecţie:

1. Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse

Se acordă punctaj la acest criteriu de selecţie, dacă prin proiect se realizează investiţii privind adaptarea la standardele comunitare nou introduse în conformitate cu Anexa 1 “Descrierea standardelor comunitare în vigoare” din fişa tehnică a Măsurii 121. Astfel, în studiul de fezabilitate/memoriul justificativ vor fi descrise aceste investiţii şi cuprinse în bugetul indicativ.

De asemenea, solicitantul se va asigura că documentele eliberate de către autorităţile competente (mediu, sanitar veterinar, calitatea semintelor, controlul si valorificarea legumelor) menţionează standardele care vor fi implementate prin intermediul proiectului.

Pentru proiectele care vizeaza investitii noi nu se va acorda punctaj pentru criteriile de selectie privind adaptarea la standardele comunitare nou introduse. Se acorda punctaj doar pentru proiectele care vizeaza modernizari/extinderi, respectiv au desfasurat activitate
anterioara similara celei sustinute prin proiect. Aceasta verificare se face in baza autorizatiilor, a documentelor contabile (daca este cazul) si conform precizarilor din studiul de fezabilitate/ memoriul justificativ privind activitatea desfasurata.

Nu se acorda punctaj pentru solicitantii care au atasat Avizul fitosanitar ca sa demonstreze ca prin proiectul de investitii privind adaptarea la standardele comunitare se implementeaza Directiva Consiliului nr. 91/414/EC privind introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor.

Clarificari privind standardul comunitar „Protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole”

2. Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai jos

Se acordă prioritate pentru proiectele care realizează investiţii în:

Sectorul vegetal: (i) legume; (ii) pepiniere şi plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, căpşunării; (iii) culturi de câmp; (iv) pepiniere şi plantaţiile de viţă de vie pentru vin (cu excepţia restructurării/reconversiei plantaţiilor de viţă de vie) şi struguri de masă.

Sectorul de creştere a animalelor: (i) bovine pentru lapte; (ii) bovine pentru carne (iii) porcine; (iv) ovine şi caprine; (v) păsări în sistem extensiv (creşterea păsărilor ouătoare în sistem gospodăresc, în spaţiu deschis) pentru ouă de consum; altele (alte pasari sau alte sisteme de cresterea a pasarilor)

Exploatatiile agricole de crestere a bovinelor pentru productia de material seminal se vor incadra in sectorul prioritar „Bovine pentru carne”.

ATENTIE!
Daca proiectul vizeaza doua sau mai multe sectoare prioritare, se va acorda punctajul aferent sectorului cu pondere valorica mai mare in cadrul proiectului.

3. Exploataţii agricole de semi-subzistenţă

Sunt exploataţiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care comercializează şi o parte din producţia realizată. Dimensiunea economică a acestora poate varia între 2 şi 8 unităţi de dimensiune economică (UDE).

Categoriile de solicitanti care pot primi puncatj la acest criteriu de selectie sunt:

 • Persoana fizica
 • Persoana fizica autorizata (înfiinţată în baza legii 300/2004 sau înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008)
 • Intreprindere individuala (înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008)

4. Beneficiarul care este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare

Pentru verificarea acestui criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la cererea de finanţare documente prin care să demonstreze că acesta este membru al uneia din următoarele forme asociative:

 • grup de producatori, constituit conform OG nr. 37/2005, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 338/2005;
 • societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 1/2005;
 • organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, modificată şi completată cu Legea nr.233/2005
 • cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 566/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in nume propriu prin reprezentant;
 • asociatie profesionala cu profil agricol, constituita conform OG nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 246/2005.

sau este constituit potrivit urmatoarelor reglementari:

 • societate agricola, constituita conform Legii nr.36/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in nume propriu prin reprezentant.


5. Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru acelaşi tip de activitate

Exploataţiile agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR sunt solicitanţii care nu au mai beneficiat de sprijin pentru acelaşi tip de activitate/investitie în cadrul celor două programe.

6. Exploataţii vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic

Sunt vizate atât exploataţiile vegetale şi de creştere a animalelor care se află în perioadă de conversie cât şi cele care sunt înregistrate ca producătoare în agricultura ecologică.

7. Proiectele care au şi investiţii pentru procesarea produselor agricole

“Procesarea unui produs agricol”: orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol (Anexa I la Tratatul de Instituire a CE) şi având drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol (Anexa I la Tratatul de Instituire a CE), cu excepţia activităţilor realizate în exploataţia agricolă, necesare pentru pregătirea unui produs animal sau vegetal pentru prima vânzare.

Exemple de activitati in cadrul exploatatiilor agricole care vizeaza pregătirea unui produs agricol pentru prima vânzare: recoltare, curatare, sortare, conditionare, uscare cereale, tratare seminte, uscare frunze de tutun, ceruire fructe, ambalare, racire lapte, depozitare.

ATENTIE!
1. Rezultatul procesarii ce face obiectul investitiei realizate prin proiect poate avea drept scop atat comercializarea cat si utilizarea in cadrul fermei.
2. In situatia in care proiectul vizeaza si investitii privind procesarea produselor agricole obtinute in cadrul unei ferme mixte se acorda punctaj indiferent de componenta dominanta valoric.

8. Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului

Categoriile de fermieri cu vârsta sub 40 ani cărora li se poate acorda punctaj la acest criteriu de selecţie sunt: persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza legii 300/2004 sau în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008); intreprindere individuala constituita conform OG nr.44/2008 şi societăţile cu răspundere limitată înfiinţate conform Legii nr. 31/1990 în care solicitantul este persoană fizică asociat unic.

ATENTIE!
In cazul societatilor cu raspundere limitata înfiinţata conform Legii nr. 31/1990 in situatia in care reprezentantul legal nu coincide cu asociatul unic este necesar sa depuneti in completarea documentului Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal si copia actului de identitate pentru persoana fizica asociat unic.

9. Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate

Zone defavorizate:
– zona montană cu handicap natural conform conform Listei Unităţilor Administrativ

Teritoriale din zona Montană defavorizată, prezentate în Anexa 9 la Ghidul Solicitantului;
– alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unităţilor Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate/ Lista localităţilor din Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice prezentate în Anexa 9 la Ghidul Solicitantului.

Întreaga suprafaţă vizată de investiţie trebuie să se afle în cel puţin una dintre aceste zone.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie menţionate mai sus.

Sistemul de punctare este următorul:

1. Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse – 10 puncte

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să realizeze prin proiect investiţii privind adaptarea la standardele comunitare. In Anexa 1 la fişa tehnică a măsurii 121 şi în Ghidul Solicitantului sunt prezentate regulamentele comunitare şi actele normative care le transpun pe acestea şi sunt indicate investiţiile care sunt necesare pentru adaptarea la standarde.

Aceste investiţii vor fi descrise în Studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ, iar cheltuielile necesare vor fi cuprinse în bugetul indicativ.

De asemenea, solicitantul trebuie să demonstreze cu documentele administrative eliberate pentru realizarea proiectului de către autorităţile competente că va respecta standardele până la data limită impusă de legislaţie (perioada de graţie).

2. Exploataţii din sectoarele prioritare, în ordinea de priorităţi prezentată mai jos: – maxim 35 puncte

Sectorul vegetal:

(i) legume – 25 puncte
(ii) pepiniere şi plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, căpşunării; – 23 puncte
(iii) culturi de câmp; – 21 puncte
(iv) pepiniere şi plantaţiile de viţă de vie pentru vin (cu excepţia restructurării/ reconversiei plantaţiilor de viţă de vie) şi struguri de masă – 20 puncte

Sectorul de creştere a animalelor:

(i) bovine pentru lapte; – 35 puncte
(ii) bovine pentru carne (exploatatiile agricole de crestere a bovinelor pentru productia de material seminal se vor incadra in sectorul prioritar „bovine pentru carne”); – 31 puncte
(iii) porcine; – 30 puncte
(iv) ovine şi caprine; – 30 puncte
(v) păsări – 20 puncte
– în sistem extensiv pentru ouă de consum – 15 puncte

3. Exploataţii agricole de semi-subzistenţă – 5 puncte

Sunt exploataţiile care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care comercializează şi o parte din producţia realizată. Dimensiunea economică a exploataţiilor de semi-subzistenţă poate varia între 2 si 8 UDE. Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ. Elementele de calcul sunt prezentate în Ghidul Solicitantului.

Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la acest criteriu de selectie sunt:

 • Persoana fizica
 • Persoana fizica autorizata (înfiinţată în baza legii 300/2004 sau înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008)
 • Intreprindere individuala (înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008)

4. Beneficiarul care este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare – 10 puncte

Pentru verificarea acestui criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la cererea de finanţare documente prin care să demonstreze că acesta este membru al uneia din următoarele forme asociative:

 • grup de producatori, constituit conform OG nr. 37/2005, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 338/2005;
 • societate cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 1/2005;
 • cooperativa agricola, constituita conform Legii nr. 566/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in nume propriu prin reprezentant;
 • organizaţie de îmbunătăţiri funciare, constituită conform Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, modificată şi completată cu Legea nr.233/2005
 • asociatie profesionala cu profil agricol, constituita conform OG nr. 26 / 2000, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 246 / 2005.

Sau este constituit potrivit urmatoarelor reglementari:

 • societate agricola, constituita conform Legii nr.36 / 1991, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in nume propriu prin reprezentant;

5. Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD / FEADR pentru acelaşi tip de activitate – 5 puncte

6. Exploataţii vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic – 5 puncte

Solicitanţii trebuie să ataşeze la cererea de finanţare documente prin care demonstrează că exploataţia este înregistrată în sistemul de producţie ecologică (perioadă de conversie/certificată). De asemenea, trebuie să descrie în Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ situaţia în care se găseşte.

7. Proiectele care au şi investiţii pentru procesarea produselor agricole – 10 puncte

Beneficiarii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că cel puţin 50% din materia primă procesată provine din ferma proprie.

8. Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului – 15 puncte

Criteriul se aplică pentru solicitantul – persoană fizică autorizată, în baza legii 300/2004 sau în baza OUG nr. 44 / 16 aprilie 2008; intreprindere individuala constituita conform OUG nr. 44 / 16 aprilie 2008 sau asociat unic al unei societate cu răspundere limitată înfiinţată în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare.

9. Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate – 5 puncte

Situate în:
– zona montană cu handicap natural conform Listei Unităţilor Administrativ Teritoriale din zona montană defavorizată, prezentată în anexă la ghidul solicitantului;
– alte zone cu handicap natural decât zona montană conform Listei Unităţilor Administrativ Teritoriale din România incluse în Zonele Semnificativ Defavorizate / Lista localităţilor din Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice prezentate în anexă la Ghidul Solicitantului.

TOTAL – 100 puncte

Punctaj minim: 15 puncte

Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie atât la faza de implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii.
În caz că, la verificarea cererilor de plată sau în perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu se respectă, plăţile vor fi sistate iar contractul va fi reziliat.

Excepţie face criteriul de selecţie privind exploataţiile agricole de semisubzistenţă a căror dimensiune economică poate evolua.

ATENTIE!
Pentru justificarea criteriilor de selectie este necesar sa prezentati in cadrul studiului de fezabilitate/memoriului justificativ toate informatiile necesare punctarii acestora si sa atasati documente justificative in acest sens.

Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Prin Măsura 121 se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 50% – 75 % (pentru perioada 2007 – 2009), respectiv în proporţie de 40% – 65% (pentru perioada 2010 – 2013) din valoarea eligibilă a proiectului, fondurile reprezentând cofinanţarea publică, la
care trebuie să se adauge contribuţia privată.

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin Măsura 121 este de 5.000 de Euro

– această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.

Intensitatea sprijinului este diferenţiată în funcţie de anii de finanţare după cum urmează:

Pentru perioada 2007 – 2009:

Valoarea maximă a cofinanţării publice este de 1.000.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 50%. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 2.000.000 Euro. Procentul sprijinului nerambursabil de 50% se va putea majora
cu:

 • 5% pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori sub 40 ani, la data depunerii cererii de finanţare, pe baza prevederilor din Tratatul de Aderare (Anexa VIII: Dezvoltare Rurală, Secţiunea II: Dispoziţii speciale privind sprijinul pentru investiţii);
 • 10% pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, în zone cu handicap natural14 şi în arii naturale protejate încadrate în reţeaua Natura 200015 sau aferente zonelor afectate de Directiva 2000/60/CE16 (conform Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii şi iii);
 • 25% pentru investiţiile având drept scop protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole (conform Directivei Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1981, pe baza Corrigendei la Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 care amendează Regulamentul (CE) nr. 1698/2005); se prevede un astfel de sprijin pe o perioadă de 4 ani începând cu 1 ianuarie 2007.

In cazul proiectelor care includ si investitii care au drept scop implementarea Directivei Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1981 privind protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, pe baza Corrigendei la Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 care amendează Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, pentru care se poate acorda o majorare a procentului de cofinantare de 50% cu pana la 25%, se ataseaza un buget indicativ cuprinzand cheltuielile aferente investitiilor pentru care solicitantul poate beneficia de sprijin suplimentar de pana la 75%; un buget indicativ cuprinzand cheltuielile aferente investitiilor cu procent de cofinantare de pana la 50% si un buget indicativ care totalizeaza cheltuielile din bugetul cuprinzand cheltuielile aferente investitiilor pentru care solicitantul poate beneficia de sprijin suplimentar de pana la 75% si cheltuielile aferente investitiilor cu procent de cofinantare de pana la 50%.

Valoarea maximă a cofinanţării publice poate ajunge la 1.500.000 Euro, cu o pondere a sprijinului nerambursabil de maxim 50%, pentru proiectele care includ şi investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile. Valoarea maximă eligibilă a unui astfel de proiect va fi de 3.000.000 Euro.

Valoarea maximă a cofinanţării publice poate ajunge la 2.000.000 Euro, cu o pondere a sprijinului nerambursabil de maxim 50%, pentru proiectele care aparţin unei forme asociative17 şi care deservesc membrii acesteia. Valoarea maximă eligibilă a unui astfel de proiect va fi de 4.000.000 Euro.

Pentru perioada 2010 – 2013:

Valoarea maximă a cofinanţării publice este de 800.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 40%. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 2.000.000 Euro. Procentul sprijinului nerambursabil de 40% se va putea majora
cu:

 • 10% pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de finanţare;
 • 10% pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, în zone cu handicap natural şi în arii naturale protejate încadrate în reţeaua Natura 2000 (conform Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii şi iii);
 • 25% numai pentru anul 2010, pentru investiţiile având drept scop protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole (conform Directivei Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1981, pe baza Corrigendei la Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 care amendează Regulamentul (CE) nr. 1698/2005) se prevede un astfel de sprijin pe o perioadă de 4 ani începând cu 1 ianuarie 2007.

Valoarea maximă a cofinanţării publice poate ajunge la 1.200.000 Euro, cu o pondere a sprijinului nerambursabil de maxim 40%, pentru proiectele care includ şi investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile. Valoarea maximă
eligibilă a unui astfel de proiect va fi de 3.000.000 Euro.

Valoarea maximă a cofinanţării publice poate ajunge la 1.600.000 Euro, cu o pondere a sprijinului nerambursabil de maxim 40%, pentru proiectele care aparţin unei forme asociative şi care deservesc membrii acesteia. Valoarea maximă eligibilă a unui astfel de proiect va fi de 4.000.000 Euro.

Verificarea respectării intensităţii maxime a ajutorului se va face înaintea semnării contractului de finanţare de către APDRP.

Accesarea fondurilor nerambursabile acordate pentru modernizarea exploatatiilor agricole

Principiul de bază al finanţării nerambursabile este acela al rambursării cheltuielilor efectuate în prealabil de către beneficiar.

Un solicitant poate depune în acelaşi timp mai multe proiecte pentru măsuri diferite din PNDR pentru a fi cofinanţate prin FEADR.

Un solicitant poate depune proiecte pentru a fi cofinanţate prin FEADR, chiar dacă are în derulare proiecte de investiţii diferite finanţate prin Programul SAPARD.

Un beneficiar poate depune un al doilea proiect în cadrul măsurii 121, cofinanţată prin FEADR, cu condiţia ca primul proiect să fie finalizat.

Proiectele solicitanţilor ai căror acţionari majoritari au în derulare alte proiecte finanţate prin FEADR în cadrul acestei măsuri, nu sunt eligibile.

Precizari referitoare la notiunea de actionar majoritar:

O persoană fizică/persoană juridică care este acţionar/asociat majoritar în sensul majorităţii absolute (reprezintă mai mult de jumătate plus unu din totalul acţiunilor/părţilor sociale) din punct de vedere al acţiunilor/părţilor sociale în două sau mai multe societăţi nu poate solicita fonduri FEADR,în acelaşi timp şi în cadrul aceleaşi măsuri, decât în cadrul unei singure societăti.

Completarea, depunerea şi verificarea dosarului cererii de finanţare

Dosarul cererii de finanţare conţine cererea de finanţare însoţită de anexele tehnice şi administrative conform listei documentelor, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor.

Formularul standard al cererii de finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil, în format electronic, la adresa www.apdrp.ro

ATENŢIE!
Cererea de finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de finanţare fac parte integrantă din aceasta.

Completarea cererii de finanţare

Completarea Cererii de finanţare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului cererii de finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.

Cererea de finanţare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt acceptate Cereri de finanţare completate de mână. Dosarul Cererii de finanţare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, cu următoarele:

Nr. crt. Titlul documentului Nr. Pagină (de la….. până la…..)

Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de finanţare. Cererea de finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia.

În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce masură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.

NOTA
Este necesar să se respecte formatul standard al anexei „Indicatori de monitorizare” care face parte integrantă din Cererea de Finantare, precum şi continutul acesteia. Se vor completa numai indicatorii solicitaţi (nu se vor adauga alte categorii de indicatori care nu sunt inclusi în tabelul prezentat).

Completarea tuturor indicatorilor solicitati în conformitate cu cele prezentate în Cererea de Finanţare este obligatorie.

ATENŢIE!
Pentru a facilita accesarea fondurilor europene nerambursabile prin FEADR, solicitantul poate beneficia de fonduri în avans (în baza Regulamentului (CE) nr. 1974/ 2006 al Comisiei, Art.56) pentru demararea proiectului.
Beneficiarul poate opta pentru obţinerea unui avans prin bifarea căsuţei corespunzătoare în Cererea de finanţare.
Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Dosarului cererii de finanţare, nu mai poate opta pentru obţinerea avansului ulterior.

Depunerea dosarului cererii de finanţare

Cererile de finanţare odată finalizate se multiplică în două exemplare de către solicitant. Originalul şi o copie a cererii de finanţare, împreună cu formatul electronic (CD) şi cu documentele în original (pentru care a ataşat copii) se depun la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) al judeţului unde are loc implementarea proiectului. În cazul în care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor judeţe, acesta va fi depus la Oficiul Judeţean pe raza căruia investiţia este predominantă din punct de vedere valoric.

Dosarele Cererilor de finanţare sunt depuse personal de către responsabilul legal, aşa cum este precizat în formularul Cererii de finanţare, sau de către un împuternicit prin procură legalizată (în original) al responsabilului legal, la OJPDRP, înaintea datei limită care figurează în licitaţia de proiecte.

Solicitantul trebuie să depună Cererea de finanţare împreună cu toate anexele completate, în 2 exemplare (1 original şi 1 copie). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”, împreună cu documentele originale (pentru care a ataşat copii). Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii de finanţare, în afara celor 2 exemplare pe care le depune.

Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilanţ contabil vizat de administraţia financiară), copiile trebuie să conţină menţiunea „Conform cu originalul” şi să fie semnate de către responsabilul legal al solicitantului.

Verificarea dosarului cererii de finanţare

VERIFICAREA CONFORMITĂŢII CERERII DE FINANŢARE

Verificarea conformităţii Cererii de finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza „Fişei de verificare”.

Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de finanţare:

 • dacă este corect completată;
 • dacă este prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic;
 • dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în două exemplare: un original şi o copie, precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul)


În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat neconform.

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea cererii de finanţare care sunt descoperite de experţii verificatori ai SVCF-OJPDRP, dar care, cu ocazia verificării conformităţii, pot fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/informaţii prezentate explicit în documentele anexate Cererii de finanţare.

Solicitantul este invitat să revină la sediul OJPDRP după evaluarea conformităţii (în aceeaşi zi) pentru a fi înştiinţat dacă cererea de finanţare este conformă sau, în caz contrar, i se explică cauzele neconformităţii.

Solicitantul are obligaţia de a lua la cunoştinţă prin semnarea fişei de verificare a conformităţii.

În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună şi documentele originale, acestea vor fi verificate de expert la finalizarea verificării conformităţii, în prezenţa solicitantului.

Aceeaşi cerere de finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi licitaţie de proiecte.

După verificare pot exista două variante:

 • Cererea de finanţare este declarată neconformă;
 • Cererea de finanţare este declarată conformă.

Dacă Cererea de finanţare este declarată conformă, se trece la următoarea etapă de verificare.

VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII CERERII DE FINANŢARE

Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează de către:

 • OJPDRP pentru cererile de finanţare care conţin proiecte ale beneficiarilor privaţi fără lucrări de construcţii-montaj;
 • CRPDRP pentru cererile de finanţare care conţin proiecte ale beneficiarilor privaţi cu lucrări de construcţii-montaj şi pentru cererile de finanţare depuse de către beneficiarii publici;
 • APDRP – nivel central – pentru cererile de finanţare verificate prin sondaj.

Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în:

 • verificarea eligibilităţii solicitantului;
 • verificarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie;
 • verificarea bugetului indicativ al proiectului;
 • verificarea studiului de fezabilitate şi a tuturor documentelor anexate;

Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant.

ATENŢIE!
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor şi implementării proiectului se constată de către APDRP că este necesar.
La verificarea eligibilitatii la nivel OJPDRP si CRPDRP in situaţia în care sunt criterii de eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare, expertul evaluator poate cere informatii suplimentare doar în următoarele cazuri:

1. în cazul în care unul din documentele tehnice (studiul de fezabilitate, memoriul justificativ ) conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau exista informaţii contradictorii în interiorul lor ori faţă de cele menţionate în cererea de finantare. In caz de suspiciune se poate solicita extras de Carte funciară pentru documentele care atestă dreptul de proprietate.

2. in cazul cand avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de catre autoritatile emitente intr-o forma care nu respecta protocoalele incheiate intre APDRP si institutiile respective.

3. în cazul în care in bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/ neeligibile nu este facută corect.

Informaţiile complete le puteţi găsi la

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →