9 minute de citit

DREPT LA REPLICĂ

Pe această cale, dorim să precizăm următoarele aspecte, despre care considerăm că sunt relevante pentru cititorii dumneavoastră:

  • în calitate de primar al Comunei Măgirești, dl. Ionică Câdă își execută obligațiile, își exercită drepturile și își desfășoară activitatea (a) cu stricta respectare a Constituției și a tuturor celorlalte acte normative incidente (e.g., Ordonanța de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – “Codul Administrativ”), în vigoare la nivel național și comunitar, (b)în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare din cadrul Primăriei Măgirești, precum și (c) cu respectarea intereselor populaţieipe care o reprezintă;
  • mai mult, în desfășurarea activității sale, dl. primar Ionică Câdă reprezintă autoritatea publică EXECUTIVĂ a administrației publice locale – Primăria Comunei Măgirești – și în niciun caz AUTORITATEA / FORUL DECIZIONAL al acesteia.

Altfel spus, dl. primar Ionică Câdă nu are niciun fel de putere discreționară în a lua decizii, astfel cum în mod fals și tendențios se afirmă în cuprinsul articolului menționat anterior, ci doar pune în aplicare, printre altele, hotărârile Consiliului Local.

În acest sens, subliniem prevederile Codului Administrativ, conform cărora:

– art. 154 alin. (1) – “Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. […]”

– art. 154 alin. (6) – “Primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă a administraţiei publice locale, reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române şi străine, precum şi în justiţie.”

  • toate demersurile întreprinse de dl. primar Ionică Câdă în exerciţiul de drept al mandatului său au avut dintotdeauna, au şi vor avea drept fundament buna-credință, aspect confirmat atât prin multitudinea proiectelor inițiate și finalizate cu succes în timpul mandatelor sale, precum și prin însuși numărul de mandate (patru) pentru care a fost confirmat de către alegători drept primar al Comunei Măgirești.
  • unica sursă de informație a articolului par a fi opiniile subiective și afirmațiile incomplete, eronate, pur tendențioase ale dlui. Lucian Ulea care, în mod mai mult sau mai puțin întâmplător, și-a manifestat în mod fățiș și în nenumărate rânduri intenția de a candida pentru funcția de primar al Comunei Măgirești cu ocazia alegerilor din anul 2024.

Ne întrebăm așadar, în mod firesc, dacă acest articol nu reprezintă de fapt decât o mașinație lipsită de orice fundament juridic în contextul viitorului an electoral.

În sprijinul afirmațiilor de mai sus, vă rugăm să observați următoarele paragrafe relevante din articolul dvs. și pe care le vom demonta în mod punctual după cum urmează:

1. “Lucian Ulea s-a adresat primăriei cu o cerere[…] însă, primarul, în dispreţul legii, a ignorat-o, preferând să iniţieze un proiect de hotărâre de Consiliu Local[…]”

“Numai că până la sfârşitul anului trecut, edilul şef al comunei s-a răzgândit.”
“Însă, a doua zi primarul a convocat Consiliul Local şi, fără a fi inclusă cererea petentei pe ordinea de zi, a supus la vot prelungirea concesionării contractelor pentru păşunea comunală cooperativelor agricole[…] ”

În pofida afirmațiilor mincinoase de mai sus, realitatea faptică este următoarea:
– Cooperativa Agricolă Stănești – prin organul de conducere al acesteia, Adunarea Generală- și Primăria Comunei Măgirești au încheiat în trecut un contract de concesiune pentru o suprafața de pășune aflată în domeniul public al U.A.T., contract care, potrivit clauzelor contractuale, se poate prelungi prin act adițional semnat de către ambele părți;
– dl. Lucian Ulea este membru al Cooperativei AgricoleStănești, dar NU ESTE, în mod evident, NICI ORGANUL DE CONDUCERE AL ACESTEI COOPERATIVE ŞI NICI MĂCAR MEMBRU ÎN ORGANUL DE CONDUCERE AL ACESTEIA;
– cu toate acestea, dl. Lucian Ulea a cerut în mod pur discreționar, cu eludarea dispozițiilor legale, rezilierea contractului de concesiune încheiat între Cooperativa Agricolă Stănești și Primăria Comunei Măgirești, cu scopul insidios de a-și crea un beneficiu material injust, respectiv de a primi în mod separatși în întregime subvențiacare revine acestei cooperative, din care el însuși face parte;
– conform dispozițiilor Codului civil, rezilierea – ca modalitate de încetare a unui contract – poate fi cerută doar de către părți, în niciun caz de către terți! – cum este, în cazul de față, dl. Ulea, și numai prin invocarea unor motive justificate, care în ipoteza de față nu există;
– prelungirea contractului de concesiune s-a realizat în conformitate cu clauzele contractuale și cu dispozițiile legale incidente, în urma solicitării în acest sens a organului de conducere al Cooperative Agricole Stănești (din care reiterăm – dl. Ulea Lucian nu face parte!);
astfel cum am menționat și mai sus și contrar celor menționate în articol, luarea deciziilor nu reprezintă apanajul primarului; primarul reprezintă forul executiv al autorității publice locale, însărcinat cu punerea în executare a deciziilor/hotărârilor luate de Consiliul Local.
– subliniem, totodată, faptul că autorul articolului se contrazice singur: pe de o parte, primarul “se răzgândește, decide, ignoră, preferă”, pe de altă parte, primarul“supune (decizii) la vot în Consiliul Local”;

Altfel spus, în activitatea sa, primarul nu se răzgândește, nu decide, nu ignoră, nu preferă, astfel cum în mod mincinos se afirmă în articol, ci doar veghează la punerea în aplicare a hotărârilor consiliului local.

2.cerere […] însă, primarul, în dispreţul legii, a ignorat-o”

“CERERE JUSTIFICATĂ, DAR PE DEPLIN NEREZOLVATĂ!”
“PRIMĂRIA RĂSPUNDE ÎN IANUARIE”
“Abia după ce petiţionara revine cu o nouă adresă, Primăria Măgireşti îi răspunde, în 06.01.2023[…]”
“Deci, petiţiei unui cetăţean, Primăria îi răspunde prin… convorbiri! ”

Primăria Măgirești, inclusiv dl. Ionică Câdă în calitatea sa de primar, soluționează cererile și petițiile formulate de petenți cu stricta respectare a dispozițiilor Ordonanţei de Guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, a dispozițiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, după caz, precum şi a tuturor celorlalte dispoziţii legale incidente.
Solicitarea/cererea despre care se face vorbire în articol a fost soluționată ÎN SCRIS (nicidecum verbal/prin convorbiri) și ÎN TERMENUL LEGAL prevăzut de dispozițiile legale incidente, iar acest lucru poate fi cu ușurință verificat, inclusiv prin analiza numerelor de intrare/ieșire aplicate documentelor relevante. Invităm autorii articolului să procedeze la această verificare extrem de facilă.

3. “cooperative săteşti născute moarte: fără activitate, fără angajaţi, fără bilanţ şi cu pierdere…
Cooperativele au fost infiintate de catre sateni. In fiecare sat, Stanesti, Sesuri si apoi Prajesti cooperativele au luat fiinta ca urmare a initiativei satenilor, si nu „anumitor” persoane, asa cum s-a insinuat.
Câteva cuvinte despre cele două cooperative agricole, aşa cum rezultă din situaţiile financiare publicate pe siturile de specialitate: […] (conf. www.listafirme.ro) […]”
Ne rezumăm la a sublinia că niciodată informațiile legate de asociații/fundații/cooperative nu vor fi publicate pe website-ul www.listafirme.ro. Acesta este un website destinat societăților comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Drept dovadă, autorul articolului l-a menționat fără a face niciun fel de clarificare suplimentară, strict în scopul inducerii în eroare a cititorului care, în majoritatea cazurilor, nu are cunoștințe juridice/de specialitate.

4. „Am înţeles că sunt banii de subvenţie la mijloc (şi nu puţini) care trebuie luaţi de cine… trebuie, numai de cei care deţin animale, nu!”
„ Aşa că e mai bine să fie sub… control, aşa cum s-a întâmplat şi până acum!”
În lipsa oricăror dovezi palpabile, dl. Ulea Lucian procedează la a face o serie de afirmații deosebit de grave, susceptibile să aducă în mod iremediabil atingere onoarei și reputației dlui. Ionică Câdă.
Ne punem următoarele întrebări firești – la ce control se referă dl. Ulea, de către cine sunt luate subvențiile și, mai ales, de ce aceste interogații ale dumnealui sunt lăsate în aer?

5. Contactat, primarul Ionică Câdă s-a spălat pe mâini ca Pilat din Pont,[…] ”

Această afirmație este din nou una bombastică, un exemplu de senzaționalism jurnalistic care, în fond, caracterizează întreg articolul, dar care nu are absolut niciun substrat juridic – poate doar unul biblic.
Dl. primar a dat un răspuns perfect valid din punct de vedere juridic, astfel:
– Primăria Comunei Măgirești nu poate interveni între relațiile dintre dl. Ulea Lucian și cooperativa din care acesta face parte;
– din punct de vedere juridic, dl. Ulea Lucian nu poate și nu va putea niciodată invoca rezilierea unui contract pe care nu l-a semnat și în care nu este parte;
Acest lucru poate fi ușor confirmat prin analiza clauzelor contractuale, a dispozițiilor Codului civil din materia actelor juridice/contractelor, precum și prin recurgea, eventual, la solicitarea unei opinii juridice avizate.
– supărarea dlui. Ulea Lucian constă în faptul că nu identifică pârghiile prin care să eludeze dispozițiile legale și să beneficieze singur și în mod preferențial de întreaga subvenție.

Subliniem totodată că, în urma reclamațiilor nejustificate ale dlui. Ulea Lucian, această speță a fost cercetată și de către alte instituții abilitate ale statului.În urma analizei efectuate, acestea au dat un răspuns nefavorabil petentului, respectiv dlui. Lucian Ulea – aspect care, după cum era de așteptat, nu este menționat nicăieri în cuprinsul articolului.

Nu în ultimul rând, remarcăm tonul care caracterizează întregul articol, respectiv unul total lipsit de echidistanță și în mod flagrant părtinitor, aspect contrar rigorilor deontologiei profesionale jurnalistice.

Cu stimă,
PRIMARUL COMUNEI MĂGIREȘTI
IONICĂ CÂDĂ

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →