Ordin nr. 269 din 11 mai 2009 - Revista Ferma
5 minute de citit

Ordin nr. 269 din 11 mai 2009

legislatie m Ordin nr. 269 din 11 mai 2009

Vazand Referatul de aprobare nr. 129.223 din 31 martie 2009 al
Directiei politici de piata in horticultura si industrie alimentara,
avand in vedere prevederile:

   -Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea
comuna a pietei vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1.493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, a Regulamentului (CE)
nr. 1.290/2005 si a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 si de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 2.392/86 si a Regulamentului (CE) nr.
1.493/1999;

   -Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comuna a pietei vitivinicole in ceea ce priveste programele de sprijin, comertul cu tarile terte, potentialul de productie si privind controalele in sectorul vitivinicol;

   -Hotararii Guvernului nr. 1.228/2008 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar comunitar producatorilor din sectorul vitivinicol, cu modificarile ulterioare;

   -Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, cat si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 492/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 1.432/2005 privind masurile si instrumentele de reglementare a filierei vitivinicole si al Hotararii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si al Legii nr. 1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 247/2008 privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 355 din 8 mai 2008, se modifica dupa cum urmeaza:

   1. Articolul 2 din ordin se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   „Art. 2. – Prezentul ordin creeaza cadrul normativ necesar aplicarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comuna a pietei vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 si a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.392/86 si a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999, precum si aplicarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comuna a pietei vitivinicole in ceea ce priveste programele de sprijin, comertul cu tarile terte, potentialul de productie si privind controalele in sectorul vitivinicol.”

   2. Anexa „Norme de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014”, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

   a) La punctul 2.7, subpunctul 2.7.1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   „2.7.1. parcelele viticole cu soiuri de vin care au ajuns la finalul ciclului lor natural de productie (cu varsta de peste 40 de ani)”;

   b) La punctul 4.1, literele h) si m) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   „h) copie conforma cu originalul de pe titlul de proprietate, contractul de arenda, contractul de concesionare, contractul de vanzare-cumparare, contractul de comodat, dupa caz, care sa dovedeasca dreptul de proprietate si/sau de exploatare asupra terenului care face obiectul programelor de restructurare/ reconversie;
m) copie conforma cu originalul de pe declaratia de defrisare a plantatiei viticole, in cazul defrisarii conform planului individual”.

   c) La punctul 4.1, dupa litera r) se introduce o noua litera, litera s), si subpunctul 4.1.1. cu urmatorul cuprins:
   „s) certificate care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale si sociale emise de directiile generale ale finantelor publice si de primariile de pe raza carora isi au sediul social persoanele fizice/juridice.
   4.1.1. Conformitatea cu originalul a documentelor din cuprinsul planului individual se asigura si se certifica sub semnatura si stampila de catre un membru al comisiei prevazute la pct. 4.4.”

   d) Punctele 5.1. si 5.2. se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
   „5.1. Modificarea planului individual aprobat, cu exceptia suprafetelor totale, se poate face din motive obiective de cel mult doua ori pe campanie viticola, justificandu-se in scris modificarea acestuia, cu conditia incadrarii in termenele prevazute la pct. 2.3.
   5.2. In cazul aplicarii prevederilor pct. 5.1, solicitantul trebuie sa depuna la comisia prevazuta la pct. 4.4 o cerere insotita de un memoriu justificativ, nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la aparitia oricarei situatii care impune modificarea planului. Dupa obtinerea aprobarii, aceasta se depune la centrul judetean A.P.I.A.”

   e) La punctul 6.4 se introduce subpunctul 6.4.1, cu urmatorul cuprins:
  „6.4.1. Procesul-verbal de receptie a masurii de „proiectare, pregatire teren plantare si instalare tutori”, din cadrul programului de restructurare sau/si reconversie, intocmit de organismul de control abilitat, va fi insotit si de rezultatul masuratorilor cu aparatul GPS in vederea inscrierii parcelelor viticole in Registrul plantatiilor viticole.”

   f) Subpunctul 7.7.2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
   „7.7.2. Garantia se depune odata cu declaratia de incepere a masurii.”

   g) Anexa nr. 1 la norme „Masurile eligibile si sumele forfetare aferente programelor de restructurare/reconversie” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1.

   h) Anexa nr. 2 la norme „Lista soiurilor de struguri pentru vin eligibile pentru realizarea programelor de reconversie/restructurare” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2.

   i) Anexa nr. 3 la norme „Lista lucrarilor de executie din cadrul programelor de restructurare/reconversie” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 3.

   3. Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
Ilie Sarbu

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →