Ordin nr 200 din 13 aprilie 2009 - Revista Ferma
9 minute de citit

Ordin nr 200 din 13 aprilie 2009

legislatie m Ordin nr 200 din 13 aprilie 2009

Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale politici agricole nr. 129.163 din 10 martie 2009, in baza Hotararii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si a Legii nr. 1/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 8 din Hotararea Guvernului nr. 1.078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar si organizatiilor de producatori in sectorul fructe si legume, ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 694/2008 referitor la conditiile de recunoastere a organizatiilor de producatori si a grupurilor de producatori recunoscute preliminar in sectorul fructe si legume, precum si modul de accesare a sprijinului financiar de catre acestea, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 796 din 27 noiembrie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

   1. La articolul 5, alineatele (2) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

   „(2) Valoarea productiei comercializate se calculeaza pe baza productiei membrilor organizatiei de producatori sau grupului de producatori recunoscut preliminar predata de catre acestia in vederea comercializarii, numai in perioada in care detin calitatea de membri ai organizatiei sau ai grupului de producatori respectiv.

   ……………………………………………………………………………………………………………….

   (9) In cazul in care productia se confrunta cu o diminuare provocata de fenomene meteorologice, dezastre naturale si/sau organisme daunatoare, orice despagubire acordata in acest sens in temeiul masurilor de asigurare a recoltei prevazute la art. 41 sau al masurilor echivalente gestionate de organizatia de producatori ca urmare a acestor cauze este inclusa in valoarea productiei comercializate.”

   2. La articolul 7, alineatul (2) se abroga.

   3. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

   „(21) In situatia in care organizatia de producatori nu dispune de date istorice suficiente privind valoarea productiei comercializate, pentru acordarea recunoasterii se va lua in calcul valoarea medie a productiei comercializate, in ultimii 3 ani, de toti producatorii care sunt membri ai organizatiei de producatori la momentul depunerii cererii de recunoastere.”

   4. La articolul 18 alineatul (3), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   „c) asigurarea recoltei.”

   5. La articolul 28 alineatul (1), sintagma „pana la data de 30 iunie inclusiv” se elimina.

   6. La articolul 28 alineatul (2), sintagma „dar nu mai tarziu de termenul mentionat la alin. (2)” se elimina.

   7. La articolul 30 alineatul (4), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   „b) o estimare privind valoarea productiei comercializate;”.

   8. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   „Art. 31. –
   (1) Pentru acordarea sprijinului financiar mentionat la art. 6 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 1.078/2008, MAPDR transmite o cerere catre Comisia Europeana pentru autorizarea acordarii sprijinului financiar national pentru programele operationale care urmeaza sa fie implementate intr-un anumit an calendaristic, pana la data de 31 ianuarie a acelui an. Cererea este insotita de dovada ca gradul de organizare a producatorilor in regiunea in cauza este deosebit de scazut, conform definitiei prevazute la art. 93 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.580/2007, precum si de informatii detaliate privind organizatia de producatori in cauza, valoarea ajutorului in cauza si procentul contributiilor financiare efectuate in conformitate cu art. 17 alin. (1) lit. a).

   (2) Organizatiile de producatori solicita sprijinul financiar si APIA efectueaza plata acestuia in conformitate cu sectiunea a 11-a «Depunerea si verificarea cererilor de plata».

   (3) O organizatie de producatori care intentioneaza sa depuna o cerere pentru sprijinul financiar prevazut la alin. (1) va solicita modificarea programului sau operational daca este necesar, in conformitate cu art. 28.

   (4) In conditiile alin. (1)-(3), procentul prevazut la art. 28 alin. (1) lit. c) poate fi marit.”

   9. La articolul 41, alineatele (2) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

   „(2) Sprijinul public total alocat pentru asigurarea recoltei nu poate sa depaseasca:

   a) 80% din costul primelor de asigurare platite de organizatia de producatori pentru a se asigura impotriva pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale;
   b) 50% din costul primelor de asigurare platite de organizatia de producatori pentru a se asigura impotriva:
   (i) pierderilor mentionate la lit. a) si impotriva altor pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile; si
   (ii) pierderilor cauzate de boli animale sau vegetale ori de infestari cu paraziti.

   ……………………………………………………………………………………………………………….

   (7) In sensul prezentului articol, prin fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unui dezastru natural se intelege conditii meteorologice precum inghetul, grindina, poleiul, inundatiile sau seceta, care distrug peste 30% din productia anuala medie a unui fermier in cei 3 ani precedenti sau o medie pe 3 ani bazata pe cei 5 ani precedenti, cu exceptia celei mai mari si a celei mai mici dintre valori.”

   10. La articolul 46, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   „Art. 46. – (1) Planul de recunoastere se deruleaza pe o perioada maxima de 5 ani, cu executie anuala/semestriala, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care se emite avizul de recunoastere sau din ziua urmatoare emiterii avizului de recunoastere preliminara, are ca obiectiv general obtinerea statutului de organizatie de producatori si cuprinde cel putin urmatoarele:

   a) descrierea situatiei persoanei juridice in cauza, in special detalii despre membri, productia acestora, valoarea productiei comercializate si a modalitatii de comercializare, infrastructura detinuta de membri, in cazul in care aceasta este destinata utilizarii de catre grupul de producatori;
   b) estimarea semestriala/anuala a valorii productiei comercializate pentru intreaga perioada de implementare a planului de recunoastere;
   c) data propusa pentru inceperea punerii in aplicare a planului si durata estimata pentru implementarea acestuia, care nu trebuie sa depaseasca 5 ani;
   d) masurile ce vor fi implementate in vederea obtinerii recunoasterii ca organizatie de producatori, defalcate pe actiuni si termene in cadrul unui plan anual/semestrial de executie.”

   11. La articolul 47, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   „(2) In cazul in care se constata ca planul de recunoastere este incomplet, APIA transmite o nota de completare solicitantului, acesta avand obligatia transmiterii documentelor solicitate in maximum 15 zile lucratoare de la data transmiterii notificarii. In caz contrar, planul de recunoastere este respins.”

   12. La articolul 49, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   „Art. 49. – (1) Pe parcursul punerii in aplicare a planului de recunoastere, grupurile de producatori recunoscute preliminar pot solicita la APIA, o singura data pentru fiecare perioada semestriala/anuala de executie, modificarea planului de recunoastere, avandu-se in vedere ca:

   a) modificarea solicitata sa nu afecteze obiectivul general al planului de recunoastere; si
   b) solicitarea de modificare a planului de recunoastere sa fie justificata in scris si sa se realizeze cu minimum 30 de zile inainte de:
   (i) termenul final de implementare a masurii/masurilor pentru care se solicita modificarea, asa cum a fost prevazut in planul de recunoastere, daca implementarea acestora a inceput; sau
   (ii) termenul de incepere a masurii/masurilor pentru care se solicita modificarea.”

   13. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   „Art. 52. –
  (1) Sprijinul financiar mentionat la art. 5 alin. (1) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 1.078/2008:

   a) se stabileste individual, pentru fiecare grup de producatori recunoscut preliminar, in conformitate cu art. 5 alin. (2), (3) si (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.078/2008;
   b) se acorda si se calculeaza pe baza valorii productiei comercializate aferente perioadei corespunzatoare unui semestru, respectiv unui an de implementare a planului de recunoastere;
   c) se acorda dupa implementarea semestriala/anuala a planului de recunoastere.

   (2) In cazul in care o perioada de implementare nu corespunde unui an calendaristic complet, plafonul prevazut la art. 5 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 1.078/2008 se reduce corespunzator perioadei de implementare.”

   14. La articolul 54, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

   „(2) Acordarea sprijinului mentionat la alin. (1) este conditionata de realizarea a minimum 80% din valoarea productiei comercializate, asa cum este precizata la art. 46 alin. (1) lit. b), cu exceptia cazului in care productia a fost afectata de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unui dezastru natural, asa cum au fost definite la art. 41 alin. (7).

   (3) In orice situatie, grupurile de producatori recunoscute preliminar vor depune o cerere de plata conform sectiunii a 4-a «Depunerea si verificarea cererilor de plata».”

   15. La articolul 55 alineatul (4), dupa litera i) se introduce o noua litera, litera j), cu urmatorul cuprins:

   „j) centralizatoarele privind productiile obtinute de membri, suprafetele aferente si cantitatile de produse livrate catre grupul de producatori recunoscut preliminar in vederea comercializarii.”

   16. La articolul 62 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   „c) conformitatea implementarii sau a intentiei de implementare a actiunii cu descrierea din programul operational sau din planul de recunoastere aprobat.”

   17. Articolul 70 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   „Art. 70. – In situatia in care grupul de producatori recunoscut preliminar nu implementeaza una sau mai multe dintre masurile prevazute in planul de recunoastere, care afecteaza obiectivul general al acestuia, nu va beneficia de sprijinul aferent masurilor prevazute in planul anual sau semestrial de executie.”

   18. La articolul 74, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

   „(4) Organizatiile de producatori sau grupurile de producatori recunoscute preliminar care beneficiaza de recunoastere pentru un produs sau o categorie de produse pot solicita recunoasterea si pentru un alt produs ori o alta categorie de produse, urmand procedura de recunoastere conform legislatiei in vigoare, si vor modifica in consecinta programul operational sau planul de recunoastere.”

   19. Dupa articolul 78 se introduce un nou articol, articolul 781, cu urmatorul cuprins:

   „Art. 781. – Pentru primul an de implementare a planurilor de recunoastere aprobate in conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 684/2007 nu se aplica prevederile art. 54 alin. (2), iar sprijinul mentionat la art. 5 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1.078/2008 se acorda in conditiile prevazute la art. 52.”

Art. II. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
Ilie Sarbu

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →