Ordin nr. 118 din 06 martie 2009 - Revista Ferma
9 minute de citit

Ordin nr. 118 din 06 martie 2009

legislatie m Ordin nr. 118 din 06 martie 2009

In baza Referatului de aprobare nr. 1.172.284 din 19 februarie 2009 al
Directiei generale politici agricole, avand in vedere prevederile art.
13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea
schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare,
care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru
modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole
si alte forme de asociere in agricultura, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 139/2007, in conformitate cu art. 143ba
privind plata separata pentru zahar al Regulamentului Consiliului (CE)
nr. 1.782/2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de
sprijin direct in cadrul politicii agricole comune si de stabilire a
anumitor scheme de sprijin pentru agricultori si de modificare a
regulamentelor (CEE) nr. 2.019/93, (CE) nr. 1.452/2001, (CE) nr.
1.453/2001, (CE) nr. 1.454/2001, (CE) nr. 1.868/94, (CE) nr.
1.251/1999, (CE) nr. 1.254/1999, (CE) nr. 1.254/1999, (CE) nr.
1.673/2000, (CEE) nr. 2.358/71 si (CE) nr. 2.529/2001, cu modificarile
si completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile cap. 17c,
Ajutor pentru tutun al Regulamentului (CE) nr. 2.182/2005 de modificare
a Regulamentului (CE) nr. 1.973/2004 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.782/2003 in ceea ce
priveste schemele de ajutor prevazute la titlurile IV si IVa din
respectivul regulament si utilizarea terenurilor retrase din circuitul
agricol pentru productia de materii prime, in temeiul Hotararii
Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului
Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, ministrul agriculturii,
padurilor si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare in sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent masurilor de agromediu si zone defavorizate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 332 din 25 aprilie 2008, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

   1. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu urmatorul cuprins:

   „Art. 11. – In sensul prezentului ordin, urmatorii termeni se definesc astfel:

   a) pasuni permanente – terenurile consacrate productiei de iarba si de alte plante furajere erbacee (insamantate sau naturale), care nu fac parte din sistemul de rotatie a culturilor din exploatatie de cel putin 5 ani si care sunt administrate de catre agricultor pentru producerea de furaje, cu respectarea bunelor conditii agricole si de mediu;

   b) iarba si alte plante furajere erbacee – toate plantele erbacee perene care se gasesc in mod natural pe pasuni si fanete sau sunt incluse in amestecurile specifice pentru insamantari si suprainsamantari, din familiile de graminee si leguminoase utilizate ca furaje in hrana animalelor erbivore, pe baza carora se calculeaza valoarea nutritionala a pasunii permanente si incarcatura optima de animale pentru pasunat;

   c) fanete – pasunile permanente care, conform practicii agricole locale, sunt recunoscute ca fiind destinate recoltarii de furaje pentru bovine, ovine, caprine si ecvidee. Totusi, acest lucru nu exclude utilizarea mixta a terenurilor in decursul aceluiasi an (pasune, fan si fan insilozat).”

   2. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   „Art. 4. – Documentele doveditoare solicitate producatorului agricol, conform art. 7 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006, privind dreptul de folosinta a terenului agricol sunt, dupa caz, titlul de proprietate sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere in participatiune, contractul de inchiriere sau altele asemenea.”

   3. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   „Art. 5. – (1) Pentru acordarea platii unice pe suprafata pentru pasunile comunale utilizate pentru pascut sau producerea de fan necesar cresterii animalelor, documentele solicitate sunt cele prevazute la art. 4; la acestea se anexeaza urmatoarele documente:

   a) copie a cardului exploatatiei conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 83/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor privind identificarea si inregistrarea porcinelor, ovinelor si caprinelor, precum si a Programului actiunilor privind identificarea si inregistrarea bovinelor;

   b) copie a documentelor care atesta efectuarea lucrarilor pe pasune si/sau declaratie pe propria raspundere, dupa caz:

   – pasunatul cu animalele, cosire a fanului;
   – regenerari (insamantari si suprainsamantari);
   – administrare de fertilizanti si amendamente;
   – lucrari de curatare si altele asemenea.

   (2) Consiliile locale pot atribui spre folosinta pasunile comunale prin contract de arendare, contract de concesionare, contract de administrare, contract de inchiriere crescatorilor de animale persoane fizice sau juridice, precum si formelor asociative ale crescatorilor de animale, legal constituite, a caror activitate este inregistrata in Registrul national al exploatatiilor (RNE). Arendatorul, concedentul si/sau locatorul nu beneficiaza de plati directe pentru terenul arendat, concesionat si/sau inchiriat.

   (3) In cazul utilizarii pasunilor comunale de catre o forma asociativa legal constituita, aceasta poate depune cererea de plata prin reprezentantul legal si face dovada evidentei fiecarui proprietar de exploatatie cu o copie dupa cardul exploatatiei si a suprafetei agricole care revine fiecarui membru pentru utilizare, printr-o lista nominala anexata la cerere.

   (4) Forma asociativa legal constituita trebuie sa detina acceptul fiecarui membru pentru a solicita aceste plati si sa isi asume responsabilitatea atat asupra cerintelor care conditioneaza platile, cat si asupra distribuirii platilor catre membrii sai.

   (5) Membrii formei asociative nu pot depune in mod individual cereri de plata in cadrul SAPS pentru suprafetele pentru care si-au dat acceptul de a aplica prin intermediul formei asociative.

   (6) In cazul pasunilor comunale, dovada utilizarii suprafetelor de pasune se face pe baza contractelor de pasunat dintre fermieri si consiliile locale, in calitate de administratori ai pasunilor comunale, din care trebuie sa reiasa suprafata utilizata pentru pasunat.

   (7) Consiliile locale pot depune cereri de plata pentru pasunile permanente comunale pe care le administreaza si pentru care nu au fost incheiate contracte de arenda, concesiune, inchiriere sau pentru care nu se incaseaza taxe de pasunat, iar pe aceste terenuri trebuie sa desfasoare propria activitate agricola, cu respectarea conditiilor de eligibilitate prevazute la art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006.”

   4. La articolul 10 alineatul (3), dupa litera k) se introduce o noua litera, litera l), cu urmatorul cuprins:

   „l) solicitantul sprijinului financiar aferent platii nationale directe complementare cuplate de productie pentru cultura tutunului va incheia contract de cultura si va livra in nume propriu productia catre primul procesator.”

   5. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

   „Art. 11. – (1) Se acorda plata nationala directa complementara in sectorul vegetal pentru sfecla de zahar, decuplata de productie, producatorilor agricoli care indeplinesc urmatoarele conditii specifice de eligibilitate:

   a) depun la centrul local al A.P.I.A. cerere de solicitare a platilor pana la data de 15 mai a anului in curs, conform formularului de cerere de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata, aprobat anual prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, in care bifeaza SAPS si plata nationala directa complementara pentru sfecla de zahar;

   b) suprafata pe care este amplasata cultura de sfecla de zahar este eligibila SAPS si este destinata exclusiv productiei de zahar;

   c) detin contract de producere a sfeclei de zahar cu o fabrica de zahar, conform anexei Acordului interprofesional pentru sfecla de zahar, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, anual, inregistrat si vizat la DADR, iar o copie este depusa la A.P.I.A. pana la data de 15 mai a anului in curs.

   (2) Plata nationala directa complementara pentru sfecla de zahar, decuplata de productie, se acorda in cuantum fix numai pentru suprafata din contractul de producere a sfeclei de zahar cu o fabrica de zahar, incheiat in anul in curs.

   (3) Plata separata pentru zahar, decuplata de productie, se acorda producatorilor agricoli care au beneficiat de plati nationale directe complementare in sectorul vegetal pentru sfecla de zahar si de plata separata pentru zahar in anul de piata 2007-2008, stabilit ca an de referinta, iar in anii urmatori cultiva cu sfecla de zahar o suprafata mai mica, mai mare, cultiva alta cultura sau mentin terenul in bune conditii agricole si de mediu, dupa cum urmeaza:

   a) producatorii agricoli care cultiva cu sfecla de zahar o suprafata mai mica beneficiaza de plata separata pentru zahar, decuplata de productie, aferenta suprafetei anului de referinta, cu conditia sa bifeze rubrica pentru plata separata pentru zahar in cererea de solicitare a platilor;

   b) producatorii agricoli care cultiva cu sfecla de zahar o suprafata mai mare beneficiaza de plata separata pentru zahar, decuplata de productie, pentru suprafata cultivata, cu conditia sa respecte conditiile specifice de eligibilitate prevazute la alin. (1) si sa bifeze rubrica pentru plata separata pentru zahar in cererea de solicitare a platilor;

   c) producatorii agricoli care cultiva alta cultura sau mentin terenul in bune conditii agricole si de mediu beneficiaza de plata separata pentru zahar, decuplata de productie, aferenta suprafetei anului de referinta, cu conditia sa bifeze rubrica pentru plata separata pentru zahar in cererea de solicitare a platilor.

   (4) Plata separata pentru zahar, decuplata de productie, se acorda si producatorilor agricoli care cultiva sfecla de zahar in anii urmatori anului de referinta, cu conditia sa respecte conditiile specifice de eligibilitate prevazute la alin. (1) si sa bifeze rubrica pentru plata separata pentru zahar in cererea de solicitare a platilor.

   (5) In cazul in care, intr-un an urmator anului de referinta 2007-2008, suprafata totala cultivata cu sfecla de zahar, eligibila, solicitata la plata separata pentru zahar, decuplata de productie, depaseste suprafata totala de referinta stabilita pentru Romania, cuantumul se reduce proportional.”

Art. II. – Prevederile art. 10 si 11 de la pct. 4 si 5 din prezentul ordin intra in vigoare de la data aplicarii schemelor de plati aferente anului 2008.

Art. III. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
Ilie Sarbu

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →