Norma metodologica din 11 mai 2009 - Revista Ferma
10 minute de citit

Norma metodologica din 11 mai 2009

legislatie m Norma metodologica din 11 mai 2009

Art. 1. – Ministerul
Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, denumit in continuare
M.A.P.D.R., prin bugetul propriu, asigura sumele necesare efectuarii
platii restituirilor la export.

Art. 2. – Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, denumita in continuare A.P.I.A., este responsabila cu:

a) previzionarea sumelor necesare platii restituirilor la export si comunicarea acestora M.A.P.D.R;

b) verificarea cererilor si a documentatiei aferente, conform manualului de proceduri specific;

c) solicitarea de la M.A.P.D.R. a fondurilor necesare efectuarii platii de restituiri pentru produsele agricole exportate in conditiile prevazute de legislatia in vigoare, conform situatiilor centralizatoare;

d) efectuarea platii restituirilor la export;

e) eliberarea sau retinerea, dupa caz, a garantiilor referitoare la eliberarea certificatelor cu fixare in avans, a certificatelor de restituire Non-Anexa I, cat si a acelor garantii constituite pentru plata in avans a restituirilor la export;

f) inregistrarea declaratiilor de compozitie pentru produsele Non-Anexa I;

g) intocmirea, actualizarea si asigurarea publicitatii listelor codurilor suplimentare de declarare pentru produsele care se incadreaza in nomenclatura restituirilor la export.

Art. 3.

(1) In baza situatiilor centralizatoare transmise de A.P.I.A., M.A.P.D.R., in termen de 5 zile lucratoare, transmite Ministerului Finantelor Publice cererea pentru deschiderea creditelor bugetare, insotita de solicitarea de fonduri.

(2) In termen de 5 zile lucratoare, Ministerul Finantelor Publice aproba cererea pentru deschiderea creditelor bugetare solicitate.

(3) A.P.I.A. efectueaza in termen de 5 zile de la data aprobarii cererii pentru deschiderea de credite bugetare platile catre beneficiarii restituirilor la export, conform prevederilor regulamentelor europene in vigoare.

Art. 4.

(1) Plata restituirilor la export se face numai pentru produsele agricole exportate ca atare si pentru anumite produse agricole exportate sub forma de marfuri care nu sunt incluse in anexa I la tratat, pentru care rata restituirii la export este stabilita la nivel comunitar.

(2) Ratele restituirilor acordate pentru produsele exportate in tari terte este stabilita periodic, prin regulamente comunitare, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3) Nomenclatura de restituire este publicata de Comisia Europeana in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, in conformitate cu dispozitiile de reglementare a masurilor privind exportul de produse agricole, si intra in vigoare la data de 1 ianuarie a fiecarui an.

Art. 5.

(1) In conditiile specifice stabilite in legislatia comunitara, modalitatile de plata a restituirii la export sunt:

   a) plata standard;
   b) plata in avans.
   (2) Plata standard se efectueaza in termen de 3 luni, calculat din ziua in care A.P.I.A. este in posesia tuturor documentelor si informatiilor necesare pentru a da curs cererii de plata.
   (3) Plata in avans se efectueaza in termen de 30 de zile, calculat din ziua in care A.P.I.A. este in posesia tuturor documentelor si informatiilor necesare pentru a da curs cererii de plata.
   (4) Depasirea termenelor de plata mentionate la alin. (2) si (3) determina aplicarea art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finantarea politicii agricole comune.
   (5) Plata in avans a restituirii la export este conditionata de constituirea de catre exportator, la dispozitia A.P.I.A., a unei garantii de 110% din suma restituirii solicitate.
   (6) Se pot plati in avans, cu respectarea alin. (3) si (4), restituirile de pana la 2000 euro inclusiv.
   (7) Plata restituirii se face in lei, in contul indicat de exportator.
   (8) In situatia in care s-a platit in avans o suma a restituirii mai mare decat cea cuvenita in realitate la export sau pentru exporturi echivalente, A.P.I.A. solicita exportatorului returnarea diferentei dintre cele doua sume, plus 10%.

Art. 6. – Conditii in vederea acordarii restituirilor la export

(1) Pentru a beneficia de acordarea restituirilor la export, exportatorii care exporta produse agricole sau marfuri care nu sunt incluse in anexa I la tratat, cu sau fara acoperirea unei licente de export, certificat cu fixare in avans sau certificat de restituire Non-Anexa I, trebuie sa depuna la A.P.I.A. o cerere pentru acordarea codului unic de inregistrare si copii certificate de catre solicitant pentru conformitatea cu originalul ale urmatoarelor documente:

   -autorizatie, in cazul persoanelor fizice autorizate;
   -act constitutiv, in cazul persoanelor juridice;
   -certificat eliberat de oficiul registrului comertului;
   -dovada ca este platitor de TVA in Romania;
   -imputerniciri, daca e cazul, si copii ale documentelor de identitate pentru persoanele imputernicite;
   -alte documente, dupa caz.

(2) In conditiile regulamentelor specifice care dispun pentru organizarea comuna de piata a produsului ce face obiectul exportului in stare naturala sau incorporat in marfuri, exportatorii trebuie sa solicite A.P.I.A. emiterea licentei de export sau a certificatului cu fixare in avans a restituirii si, dupa caz, sa constituie garantia necesara, la dispozitia A.P.I.A. 

(3) Licentele de export „a posteriori” pot fi solicitate numai in termenele strict prevazute de legislatia comunitara, sub sanctiunea decaderii din termen.

Art. 7.

(1) Pentru fiecare cerere de plata standard a restituirii, la A.P.I.A., aparatul central, se constituie un dosar care trebuie sa contina:

   a) cererea de plata a restituirii;
   b) exemplarul nr. 1 al licentei de export, al certificatului cu fixare in avans a restituirii sau al certificatului de restituire Non-Anexa I, daca e cazul;
   c) exemplarul de control T5, in original, avand inserata la rubrica 106 declaratia suplimentara privind netransbordarea marfii, daca este cazul;
   d) exemplarul nr. 2 al declaratiei vamale de export;
   e) documente de transport;
   f) dovezi de import in tara terta, daca este cazul;
   g) certificate specifice produsului eligibil pentru plata, daca este cazul;
   h) certificat de analize produse PAC, ca urmare a masurilor intreprinse de autoritatile vamale, dupa caz;
   i) alte documente prevazute in regulamentele specifice organizarii de piata a produsului exportat si a celor prin care se stabileste nivelul restituirii la export.

(2) Pentru fiecare cerere de plata in avans a restituirii, la A.P.I.A., aparatul central, se constituie un dosar care trebuie sa contina:

   a) cererea de plata;
   b) declaratia vamala de export;
   c) dovada constituirii garantiei;
   d) alte documente specifice, dupa caz.

(3) Garantia se constituie sub forma de scrisoare de garantie bancara sau prin depozit in numerar, conform legislatiei in vigoare.

(4) Formularul cererii de plata a restituirii si modul de completare al acesteia sunt stabilite prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 6.415/2007 privind aprobarea utilizarii si completarii unor modele de formulare in cazul exportului de marfuri care intra sub incidenta masurilor de Politica Agricola Comuna si a produselor Non-Anexa I, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 421 din 25 iunie 2007.

(5) Exportatorul va mentiona in rubrica 44 din declaratiile vamale de export si in rubrica 106 din exemplarele de control T5 sau documentele echivalente formularea „Restituire inferioara valorii de 1000 euro”, in situatiile in care valoarea restituirii pentru produsele exportate atinge acest nivel. In situatia in care valoarea restituirii solicitate depaseste 1000 euro se va indica rata restituirii pe unitatea de masura.

(6) Solicitantii restituirilor la export au obligatia de a se asigura ca mentiunile inscrise in documentele de la alin. (5) sunt corecte, conforme si poarta stampilele autoritatilor care au competente in domeniu, la momentul emiterii sau acceptarii acestora.

Art. 8.

(1) Suma restituirii ce urmeaza a se acorda se determina in baza urmatoarelor informatii:

   a) data calendaristica la care este acceptata declaratia vamala de export determina rata restituirii cand aceasta nu este fixata prin certificat cu fixare in avans;
   b) clasificarea si descrierea marfii in conformitate cu nomenclatura pentru restituiri la export alcatuita din 12 cifre, avand in vedere si codurile suplimentare de declarare;
   c) tara de destinatie a exportului;
   d) cantitatea reala declarata pentru export, in unitatea de masura corespunzatoare;
   e) rata restituirii pe unitatea de masura.

Art. 9.

(1) In cazul in care exemplarul de control T5 nu ajunge la A.P.I.A. in termen de 3 luni de la data acceptarii declaratiei vamale de export, in scopul platii restituirii, exportatorul poate sa solicite A.P.I.A., printr-o cerere scrisa, recunoasterea altor documente considerate echivalente.

(2) Cererea prevazuta la alin. (1) se depune la A.P.I.A., sediul central, in termen de 12 luni de la data acceptarii declaratiei vamale de export.

(3) In cererea mentionata la alin. (1) si (2) exportatorul trebuie sa motiveze solicitarea si impreuna cu cererea sa prezinte documentele doveditoare specificate la art. 49 alin. (3) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 800/1999 al Comisiei din 15 aprilie 1999 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) A.P.I.A. instiinteaza exportatorii in situatia in care cererile de plata sunt respinse.

Art. 10.

(1) Rata restituirii este fixata periodic, in euro, pentru fiecare produs, de catre Comisia Europeana si publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Faptul generator al cursului de schimb este acceptarea declaratiei vamale.

(3) Cursul de schimb aplicabil este cel publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene in penultima zi lucratoare din luna anterioara lunii in care a fost acceptata declaratia vamala de export.

(4) In situatia in care cursul aplicabil la inceputul lunii difera cu mai mult de 5% decat cel publicat in penultima zi lucratoare dinaintea datei de 15 a aceleiasi luni, acest din urma curs este aplicabil incepand cu data de 15 pana la sfarsitul lunii in cauza.

Art. 11. – A.P.I.A. efectueaza plata restituirilor si in cazul in care suma acestora este mai mica sau egala cu 100 euro pentru o declaratie de export.

Art. 12.

(1) In cazul avansului, daca se constata ca garantia a fost eliberata eronat, beneficiarul este obligat sa reconstituie la dispozitia A.P.I.A. garantia necesara.

(2) A.P.I.A. procedeaza la retinerea garantiei, in raport cu gradul de neindeplinire a obligatiei asumate, in conditiile regulamentelor comunitare aplicabile.

Art. 13.

(1) Beneficiarii sunt obligati sa returneze sumele pe care le-au incasat drept restituiri la export in urmatoarele situatii:
 
  a) se autosesizeaza ca au incasat necuvenit aceste sume;
  b) daca in urma controalelor efectuate de A.P.I.A. sau de alte organisme abilitate in acest sens se constata ca sumele reprezentand restituiri la export au fost platite necuvenit si sunt informati ca au obligatia restituirii sumelor respective.

(2) A.P.I.A. tine evidenta debitelor provenite din restituiri la export platite necuvenit si le poate recupera din platile viitoare sau prin alte modalitati prevazute de lege, in cazul in care acestea nu sunt platite voluntar de catre debitori.

Art. 14. – Stabilirea cuantumului restituirii, reducerea restituirii, retinerea din garantie si orice alte penalitati prevazute in regulamentele comunitare specifice pentru neindeplinirea obligatiilor asumate se realizeaza de A.P.I.A. exclusiv in conformitate cu normele legale aplicabile fiecarei cereri de plata a restituirii.

Art. 15. – In situatia in care un operator economic considera un eveniment drept forta majora si transmite o solicitare in acest sens A.P.I.A., aceasta din urma decide daca circumstantele invocate de exportatori, sustinute cu dovezi, constituie sau nu caz de forta majora, in conditiile legislatiei in vigoare si a Notei Interpretative C(88) 1696 privind forta majora in legislatia agricola europeana, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. C 259/10 din 6 octombrie 1988.

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →