Normă metodologică din 09 feb 2009 - Revista Ferma
13 minute de citit

Normă metodologică din 09 feb 2009

legislatie m Normă metodologică din 09 feb 2009

Art. 1.

(1) Se acordă sprijin financiar prin subvenţionarea preţului motorinei utilizate pentru lucrările mecanice de înfiinţare a culturilor agricole, în cuantum de 1 leu/litru, aferent unei cantităţi de 39 litri/hectar, pentru suprafeţe de minimum un hectar, pe baza adeverinţelor pentru motorină eliberate de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 

(2) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) se acordă beneficiarilor până la concurenţa cotelor aprobate cu această destinaţie fiecărei direcţii pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 

Art. 2.

(1) Acordarea sprijinului financiar prin subvenţionarea costului motorinei utilizate pentru înfiinţarea culturilor agricole se derulează astfel: 

   a) pentru culturile de primăvară, perioada de depunere a cererilor la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti este cuprinsă între 9 februarie şi 30 aprilie inclusiv, termenul-limită de utilizare a adeverinţelor pentru achiziţionarea motorinei de la furnizori este 29 mai inclusiv, iar data-limită de depunere a deconturilor justificative de către furnizori la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti este 30 iunie inclusiv; 

   b) pentru culturile de toamnă, perioada de depunere a cererilor la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti este cuprinsă între 1 august şi 30 octombrie inclusiv, termenul-limită de utilizare a adeverinţelor pentru achiziţionarea motorinei de la furnizori este 15 noiembrie inclusiv, iar data-limită de depunere a deconturilor justificative de către furnizori la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti este 30 noiembrie inclusiv. 

(2) Adeverinţele neutilizate până la datele prevăzute la alin. (1) îşi pierd valabilitatea, devenind nule de drept. 

Art. 3.

(1) Sprijinul financiar prevăzut la art. 1 se acordă procentual beneficiarilor, în raport cu cota alocată judeţului, iar în cazul în care nu se realizează integral cantitatea repartizată, cantităţile neutilizate vor fi transferate altor beneficiari/judeţe, după caz. 

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin departamentul de specialitate, stabileşte şi transmite direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti cantităţile de motorină pentru care se acordă sprijin financiar. 

Art. 4. – Beneficiarii sprijinului financiar sunt cei prevăzuţi la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările şi completările ulterioare, care înfiinţează culturi în teren arabil. 

Art. 5. – Pentru acordarea sprijinului financiar, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate: 

   a) să facă dovada dreptului de folosinţă asupra suprafeţei de teren pe care înfiinţează culturi, în calitate de proprietar, arendaş, concesionar, sau organizaţi în alte forme de asociere şi/sau exploatare a terenului, prin documente tip acte de proprietate, contracte de arendă, de vânzare-cumpărare, de concesionare, de închiriere, de comodat, donaţii; 

   b) suprafeţele de teren pe care înfiinţează culturi să fie de minimum un hectar, inclusiv; 

   c) să nu figureze ca debitori la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti, ca urmare a nerespectării condiţiilor de eligibilitate aferente altor forme de sprijin financiar acordate anterior, sau să îşi lichideze debitele existente până la data depunerii cererii de sprijin financiar. 

Art. 6.

(1) Pentru obţinerea sprijinului financiar, solicitanţii întocmesc cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, şi le depun la primăria în a cărei rază teritorială se află terenul arabil pe care înfiinţează culturi, însoţite de următoarele documente: 

   a) copie de pe buletinul sau cartea de identitate, pentru persoanele fizice, sau copie de pe certificatul de înmatriculare şi/sau certificatul de înregistrare, pentru persoanele juridice, după caz; 

   b) adeverinţă eliberată de primărie, conform înscrisurilor din Registrul agricol, cu suprafaţa de teren pe care o exploatează. 

(2) În situaţia în care un producător agricol înfiinţează culturi pe suprafeţe de teren care sunt situate în mai multe unităţi administrativ-teritoriale, acesta formulează cereri de sprijin financiar care se depun la fiecare primărie în a cărei rază teritorială se află terenul arabil în cauză. 

(3) Cererile se întocmesc în 3 exemplare şi, împreună cu documentele justificative anexate, se verifică de către reprezentanţii în teritoriu ai direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, numiţi prin decizie de către directorii executivi ai direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau de consilierii ori de inspectorii în domeniul agricol din cadrul primăriilor, se înregistrează în Registrul de evidenţă a cererilor pentru achiziţionarea motorinei cu sprijin financiar, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, şi se avizează de către primar. 

(4) Un exemplar al cererii avizate şi documentele justificative anexate se păstrează la primărie, un exemplar se păstrează de către solicitant, iar al treilea exemplar al cererii avizate se depune la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, astfel: 

   a) personal de către beneficiar; 

   b) prin reprezentanţii în teritoriu ai direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau prin consilierii ori inspectorii în domeniul agricol din cadrul primăriilor, pe baza listei cu beneficiarii sprijinului financiar pentru motorină, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; 

   c) prin prestatorii de servicii, persoane fizice sau juridice, care deţin tractoare, maşini şi utilaje agricole şi/sau autovehicule specializate pentru transportul de combustibil, împuterniciţi de primării, denumiţi în continuare prestatori de servicii, pe baza listei cu beneficiarii sprijinului financiar pentru motorină, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. 

(5) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti analizează cererile, le aprobă şi eliberează adeverinţe pentru cantităţile de motorină aprobate, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, persoanelor nominalizate la alin. (4). 

(6) În funcţie de cantitatea de motorină aprobată, beneficiarii pot solicita eliberarea unei singure adeverinţe pentru întreaga cantitate sau, după caz, eliberarea unui număr de maximum 10 (zece) adeverinţe pentru fracţii din această cantitate, până la acoperirea cantităţii totale de motorină aprobate. 

(7) După primirea adeverinţei (adeverinţelor), beneficiarii se prezintă la depozitele sau la staţiile de distribuţie a motorinei aparţinătoare operatorilor economici producători, importatori şi/sau distribuitori de motorină, denumiţi în continuare furnizori, şi achiziţionează motorină, în baza adeverinţei (adeverinţelor) în original, la preţul practicat, mai puţin contravaloarea sprijinului financiar instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.626/2008 privind aprobarea activităţii pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2009, a cuantumului sprijinului financiar, precum şi a sumei totale alocate acestei activităţi. 

Art. 7.

(1) Beneficiarii care nu au posibilitatea achiziţionării motorinei direct de la furnizori pot solicita în scris primăriilor ca ridicarea adeverinţelor de la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti să se facă de către prestatorii de servicii, pe baza împuternicirii eliberate de primărie şi a tabelului cu solicitanţii beneficiari ai sprijinului pentru motorină, întocmite în conformitate cu modelul prevăzut în anexele nr. 3 şi 5. 

(2) În baza documentelor prevăzute la alin. (1), direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti eliberează adeverinţe prestatorilor de servicii pe numele beneficiarilor. 

(3) Prestatorii de servicii care au fost împuterniciţi pentru a ridica motorină în numele beneficiarilor achiziţionează motorină de la furnizori, în baza adeverinţei (adeverinţelor) în original, la preţul practicat, mai puţin contravaloarea sprijinului financiar instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.626/2008, şi au obligaţia să o păstreze la dispoziţia beneficiarilor ori să o predea acestora, în funcţie de solicitări. 

Art. 8.

(1) Reprezentanţii din teritoriu ai direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau consilierii ori inspectorii în domeniul agricol din cadrul primăriilor, după caz, au următoarele atribuţii: 

   a) verifică cererile solicitanţilor şi documentele justificative anexate, urmărind corectitudinea datelor înscrise de aceştia; 

   b) stabilesc necesarul de motorină, conform solicitărilor din cerere; 

   c) întocmesc listele beneficiarilor de sprijin financiar pentru motorină, conform opţiunilor acestora; 

   d) depun la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti cererile, pe baza listei întocmite conform opţiunii beneficiarilor, ridică adeverinţele în numele beneficiarilor şi le predau ulterior acestora, completând Registrul de evidenţă a cererilor pentru achiziţionarea motorinei cu sprijin financiar prevăzut în anexa nr. 2; 

   e) predau prestatorilor de servicii listele şi cererile, în baza împuternicirii aprobate de primarul comunei, conform opţiunii beneficiarilor; 

   f) verifică, în prezenţa beneficiarilor, suprafeţele înfiinţate de către aceştia, conform declaraţiilor din cererile de sprijin financiar, şi întocmesc procesul-verbal de recepţie, compensare suprafeţe şi restituire, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6. 

(2) În cazul în care se constată că nu au fost realizate suprafeţele menţionate în cererea de acordare a sprijinului financiar, beneficiarii vor restitui sumele aferente reprezentând sprijin financiar nejustificat. 

(3) Procesele-verbale de recepţie, compensare suprafeţe şi restituire se transmit la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unde se înregistrează în Registrul de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prin adeverinţe pentru motorină, prevăzute în anexa nr. 6. 

(4) Primarii au următoarele atribuţii: 

   a) avizează şi asigură înregistrarea cererilor, păstrarea şi arhivarea acestora şi a documentelor justificative anexate; 

   b) aprobă şi eliberează împuternicirile şi listele beneficiarilor sprijinului financiar pentru motorină ca anexe la împuterniciri, după caz.

(5) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii: 

   a) analizează cererile, le aprobă şi eliberează beneficiarilor, conform opţiunilor acestora, adeverinţe, pe care le centralizează şi le înregistrează în Registrul de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prin adeverinţe pentru motorină, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, numind prin decizie un specialist pentru calcularea valorii sprijinului financiar, pentru eliberarea adeverinţelor, precum şi pentru înregistrarea şi centralizarea acestora; 

   b) verifică modul de acordare şi de utilizare a motorinei pe baza proceselor-verbale de recepţie, compensare şi restituire, întocmite ca urmare a verificărilor în teren; 

   c) aprobă şi achită către furnizori fondurile reprezentând contravaloarea sprijinului financiar aferent motorinei efectiv livrate. 

Art. 9.

(1) Furnizorii, prin depozitele şi staţiile de distribuţie a motorinei din judeţe, livrează beneficiarilor sau prestatorilor de servicii împuterniciţi, pe baza adeverinţelor eliberate de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cantităţile de motorină necesare, la preţul practicat, mai puţin contravaloarea sprijinului financiar instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.626/2008. 

(2) În aplicarea dispoziţiilor alin. (1) furnizorii au următoarele atribuţii: 

   a) dispun ca personalul din depozitele sau staţiile de distribuţie a motorinei să efectueze livrarea numai după verificarea identităţii persoanelor solicitante, în raport cu elementele înscrise în adeverinţe sau în împuterniciri; 

   b) emit facturi cu menţiunea „Suma de ……….. lei cu plata pe bază de adeverinţe pentru producătorii agricoli, iar diferenţa de ………………. lei achitată de cumpărător”, incluzând şi taxa pe valoarea adăugată, şi le vor completa cu datele de identificare menţionate în adeverinţe; 

   c) ţin evidenţa beneficiarilor şi a cantităţilor de motorină livrate şi păstrează adeverinţele în original, precum şi împuternicirile; 

   d) întocmesc decadal situaţia cantităţilor de motorină efectiv livrate pe bază de adeverinţe, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, pe care o transmit pe suport hârtie şi în format electronic direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti care au eliberat adeverinţele, împreună cu un exemplar al facturilor emise şi adeverinţele originale menţionate în facturi, pentru decontare. 

Art. 10.

(1) În vederea achitării sumelor către furnizori, direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti întocmesc situaţia centralizatoare a sumelor necesare decontării adeverinţelor pentru motorină, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, pe care o transmit decadal Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

(2) Pe baza situaţiei centralizatoare comunicate de către direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale întocmeşte situaţia centralizatoare conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, care va însoţi cererea pentru deschiderea de credite bugetare transmisă Ministerului Finanţelor Publice. 

(3) După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care virează sumele cuvenite în conturile furnizorilor. 

Art. 11.

(1) Beneficiarii adeverinţelor pentru motorină au obligaţia de a le păstra în bună stare, iar adeverinţele deteriorate sau a căror autenticitate nu poate fi dovedită devin nule şi nu se acceptă la decontare. 

(2) Prin preluarea de la emitent a adeverinţelor, beneficiarii devin responsabili de păstrarea lor, asumându-şi toate riscurile din culpa proprie. 

(3) Beneficiarii sprijinului financiar prin adeverinţe pentru motorină au obligaţia să justifice utilizarea cantităţilor de motorină achiziţionate cu preţ redus strict pentru înfiinţarea culturilor, precum şi să participe, împreună cu reprezentanţii din teritoriu ai direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau cu consilierii ori inspectorii în domeniul agricol din cadrul primăriilor, după caz, la recepţia suprafeţelor înfiinţate, pentru care s-a acordat sprijin financiar. 

(4) În cazul în care se constată că nu au fost realizate suprafeţele menţionate în cererea de acordare a sprijinului financiar, beneficiarii restituie sumele aferente, reprezentând sprijin financiar nejustificat. 

Art. 12. – Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Informaţie preluată de pe www.legestart.ro

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →