Poliţia Fitosanitară în acţiune! Ce verifică în ferme? - Revista Ferma
7 minute de citit

Poliţia Fitosanitară în acţiune! Ce verifică în ferme?

O dovedeşte cu prisosinţă şi raportul înaintat de Oficiul Judeţean Buzău Prefecturii judeţului, anul trecut.

Precizez mai întâi că Poliţia Fitosanitară a fost înfiinţată în anul 2015, în baza Ordinului de ministru nr. 1898, şi este alcătuită din personalul specializat al Autorităţii Naţionale Fitosanitare (ANF), împuternicit să efectueze controale, să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni conform legislaţiei în vigoare.

Pesticide

Cine sunt poliţiştii fitosanitari?

Totodată, personalul împuternicit din cadrul Laboratorului naţional fitosanitar şi Direcţiei fitosanitare, cu excepţia oficiilor fitosanitare judeţene, exercită atribuţii de Poliţie Fitosanitară pe întreg teritoriul României, iar personalul din cadrul oficiilor fitosanitare judeţene exercită atribuţii de Poliţie Fitosanitară numai în judeţele, respectiv punctele de trecere a frontierei de stat, după caz, pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea. Obiectivul Poliţiei Fitosanitare îl reprezintă controlul persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi cu produse de protecţie a plantelor, prevenirea şi interzicerea comercializării şi utilizării pe teritoriul României a produselor de protecţie a plantelor (PPP) care se află în afara parametrilor de omologare şi a acelora care prezintă risc pentru sănătatea publică, siguranţa alimentelor şi mediul înconjurător.

Controale efectuate

• Ce anume au controlat fitosanitarii buzoieni în cazul comercianţilor de produse pentru protecţia plantelor?
Printre altele, au verificat dacă spaţiul este adecvat pentru comercializarea şi depozitarea produselor de protecţia plantelor, conform legislaţiei în vigoare (racordarea la sursa de apă, grup sanitar, canalizare sau fosă septică, sursă de curent electric, pardoseală din ciment sau gresie, sisteme pentru asigurarea condiţiilor optime de climatizare, sisteme de prevenire şi stingere a incediilor şi sisteme antiefracţie).
Au mai verificat dacă personalul este atestat prin certificat de atestare profesională pentru activităţi de comercializare a produselor de protecţie a plantelor şi, desigur, dacă aceste produse sunt în ambalaje originale, sigilate, cu etichetă care cuprinde numărul certificatului de omologare, denumirea comercială, substanţa activă, cultura pentru care este omologat, doza/ tonă/ha, instrucţiuni de utilizare, numărul lotului, data de fabricaţie şi termenul de valabilitate, informaţii pe care şi fermierii, la rândul lor, trebuie să le verifice.
• Controlul la utilizatori şi prestatori de servicii cu produse de protecţie a plantelor a constat, printre altele, în: verificarea autorizaţiei de utilizare a produselor din grupele T+ şi T şi a autorizaţiei pentru prestări de servicii cu produse de uz fitosanitar, verificarea documentelor şi a registrelor de evidenţă a tratamentelor, verificarea personalului atestat prin certificat de atestare profesională pentru activităţi de utilizare a produselor de protecţie a plantelor foarte toxice T+ şi toxice T, respectiv a personalului atestat profesional pentru prestări de servicii cu produse de protecţie a plantelor, verificarea măsurilor de igienă pentru operatori (folosirea echipamentelor de protecţie), verificarea condiţiilor tehnice ale echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor (duze, manometre, rezervoare etc), verificarea staţiilor de tratament la sămânţă, în vederea respectării normelor tehnice şi de protecţie a muncii şi PSI.
În urma controalelor efectuate de către inspectorii din cadrul Oficiului Fitosanitar Buzău la agenţii economici de pe raza judeţului care comercializează, utilizează şi prestează servicii cu produse de protecţia plantelor, s-au aplicat 8 avertismente scrise pentru neconformităţile găsite privind: nerespectarea condiţiilor de comercializare a pesticidelor pe categorii (fungicide, insecticide, erbicide), lipsa registrului de evidenţă a tratamentelor şi neafişarea certificatului de comercializare la sediul unităţii fitofarmaceutice.

Şase obligaţii ale utilizatorilor – fermieri

În anul 2019 a fost inspectat un număr de 157 producători agricoli cu privire la utilizarea produselor de protecţia plantelor şi a modului de implementare a Cerinţelor şi standardelor obligatorii care trebuie respectate de către fermieri (măsura SMR 10 – Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor). Fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează şi utilizează produse de protecţie a plantelor (PPP) au următoarele obligaţii:
1. Să utilizeze numai produse de protecţia plantelor omologate de Comisia Naţională de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor, care se regăsesc în baza informatică de date PESTEXPERT.
2. Să utilizeze produsele de protecţie a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare.
3. Să se asigure că produsele de protecţie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T) vor fi utilizate numai de către persoanele juridice care deţin autorizaţie pentru utilizarea acestor produse, emisă de Oficiul Fitosanitar Judeţean din raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea,
4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecţie a plantelor în zonele de protecţie a resurselor de apă, în zonele de protecţie sanitară şi ecologică, precum şi în alte zone protejate stabilite în condiţiile legii.
5. Să respecte condiţiile de depozitare, manipulare şi utilizare a produselor de protecţie a plantelor în exploataţiile agricole, conform Ghidului de bune practici de utilizare şi depozitare a produselor de protecţie a plantelor.
6. Să păstreze o perioadă de cel puţin 3 ani documentele de evidenţă contabilă a produselor de protecţie a plantelor depozitate şi utilizate în exploataţie, precum şi Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor.

SCAPA_b
CE SCRIEŢI ÎN REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A TRATAMENTELOR?

În registrul în care ţineţi evidenţa produselor de protecţie a plantelor se va specifica:
– denumirea produsului de protecţie a plantelor;
– momentul aplicării;
– doza utilizată;
– zona şi cultura pentru care s-a folosit produsul de protecţie a plantelor.
La cerere, utilizatorii profesionişti pun la dispoziţia inspectorilor fitosanitari informaţiile relevante din evidenţele respective. Nerespectarea de către utilizatorii profesionişti a prevederilor art. 67 alin.(1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009, privind menţinerea evidenţei pe o perioadă de cel puţin 3 ani a produselor de protecţie a plantelor pe care le utilizează, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 8000 lei la 10000 lei, conform Hotărârii 1230 din 12 decembrie 2012, Art. 3 alin. (1), litera i.

UNDE POT FI DUSE AMBALAJELE GOALE?

Conform legii, ambalajele goale sunt restituite comerciantului de unde a fost achiziţionat produsul. Este funcţional SISTEMUL de COLECTARE a AMBALAJELOR de PESTICIDE (SCAPA), o soluţie a Asociaţiei Industriei de Protecţie a Plantelor din România – AIPROM şi a companiilor membre asociaţiei. Această soluţie a apărut din necesitatea de a gestiona deşeurile provenite de la ambalajele produselor de protecţie a plantelor sub sloganul „SCAPA de ambalaje!” În prezent, SCAPA are centre de colectare la nivel naţional, organizate la sediile depozitelor celor mai importanţi distribuitori de PPP, unde preluarea abalajelor se face gratuit. În judeţul Buzău aceste centre se gasec la: S.C. Agrinvest la Mihăilesti, S.C. Agrisan la Verneşti şi S.C. Agro-Est Muntenia la Cioranca. Aici, de două ori pe an, se organizează campanii de colectare. De asemenea, se colectează direct de la sediul oricărei ferme care are mai mult de 30 metri cubi de ambalaje.

 

Articol publicat în revista Ferma nr. 5/254 (ediţia 15-31 martie 2020)

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →