Ordin nr. 35 din 17 feb 2009 - Revista Ferma
4 minute de citit

Ordin nr. 35 din 17 feb 2009

legislatie m Ordin nr. 35 din 17 feb 2009

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale implementare politici agricole nr. 131.079 din 30 ianuarie 2009, în baza prevederilor art. 7 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 28 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia agricolă ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. – Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 5 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se abrogă.

2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:


Art. 2.
(1) În fiecare an, până la data de 1 iunie, operatorii au obligaţia de a-şi înregistra activitatea la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) producătorii care desfăşoară activităţi de colectare din flora spontană, procesatorii şi comercianţii care îşi pot înregistra activitatea până la data de 31 decembrie a fiecărui an.
(3) Operatorii completează fişele de înregistrare prezentate în anexele nr. 1-7 şi le depun la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti pe a căror rază îşi desfăşoară activitatea.
(4) Fişele de înregistrare vor fi însoţite de contractul încheiat între operator şi organismul de inspecţie şi certificare menţionat în fişa de înregistrare.
(5) Fişele de înregistrare a operatorilor se avizează şi se aprobă de către direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti.
(6) Directorii executivi din cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti vor desemna prin decizie o persoană responsabilă pentru înregistrarea operatorilor şi desfăşurarea altor activităţii din sectorul agricultură ecologică.
(7) Fişele de înregistrare aprobate sunt transmise în original operatorului, iar o copie se păstrează la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti.
(8) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti vor transmite Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, la sfârşitul fiecărei luni, centralizatorul operatorilor înregistraţi în agricultura ecologică, al cărui model este prezentat în anexa nr. 8.
(9) În situaţia în care un operator administrează una sau mai multe ferme/unităţi cu locaţii diferite, solicitantul va completa un set de fişe de înregistrare pentru fiecare fermă/unitate.
(10) În cazul în care fişele de înregistrare nu sunt completate corect sau conţin informaţii neclare, se va acorda operatorului o perioadă de 15 zile pentru rectificarea acestora. Dacă fişele de înregistrare nu sunt remediate în termenul legal, procedura de înregistrare este anulată.
(11) În scopul verificării informaţiilor cuprinse în fişele de înregistrare, operatorul furnizează, la cererea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, orice alte documente necesare.
(12) În situaţia în care operatorul încetează activitatea cu organismul de inspecţie şi certificare menţionat în fişa de înregistrare, acesta va informa Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană şi a municipiului Bucureşti la care s-a înregistrat.”

3. Anexele nr. 1-7 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-7 la prezentul ordin.

4. După anexa nr. 7 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8, al cărei conţinut este prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul ordin.

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu


 

Informaţie preluată de pe www.legestart.ro

 

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →