Ordin nr. 25 din 19 feb 2009 - Revista Ferma
2 minute de citit

Ordin nr. 25 din 19 feb 2009

legislatie m Ordin nr. 25 din 19 feb 2009

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 102.107 din 26 ianuarie 2009, în baza art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, în temeiul art. 36-43 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Metodologia de stabilire a echivalenţei valorice a terenurilor şi de calcul al obligaţiilor băneşti pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Direcţiile de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspund de silvicultură, inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare şi administratorii fondului forestier naţional vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 58/2003 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al taxei, garanţiei, contravalorii terenului, chiriei, contravalorii pierderii de creştere şi al celorlalte obligaţii financiare pentru scoaterea definitivă sau temporară a unor terenuri din fondul forestier naţional şi a Metodologiei de finanţare şi de executare a lucrărilor de reinstalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia, până la realizarea stării de masiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 24 februarie 2003, cu modificările ulterioare.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu


 

Informaţie preluată de pe www.legestart.ro

 

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →