Ordin nr. 19 din 04 feb 2009 - Revista Ferma
6 minute de citit

Ordin nr. 19 din 04 feb 2009

legislatie m Ordin nr. 19 din 04 feb 2009

Văzând Referatul de aprobare nr. 126.045 din 22 ianuarie 2009 al Direcţiei politici de piaţă în zootehnie, având în vedere prevederile art. 35 alin. (11) din Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8 / 2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1.

(1) Se acordă sprijin financiar pentru achiziţia materialului seminal congelat provenit de la tauri atestaţi şi autorizaţi oficial, folosit în anul 2009 la însămânţarea artificială, în cantitate de o doză de material seminal congelat pentru o însămânţare pe ciclu de călduri, precum şi pentru achiziţia agentului criogenic folosit în anul 2009 la conservare, în scopul ameliorării genetice a efectivelor de bovine.

(2) Prin taur atestat şi autorizat oficial se înţelege orice taur testat după descendenţi, din rasele de lapte şi mixte, cu valoare de ameliorare globală pozitivă, tăuraşul introdus în testare, orice taur din rase de carne, precum şi taur de bivol, pentru care a fost emis un document de autorizare de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”.

(3) Suma acordată pentru achiziţia de material seminal congelat este de 7 lei pe doză. În cazul în care preţul cu TVA pe doza de material seminal congelat de taur achiziţionat este mai mic de 7 lei, suma acordată pe doză ca sprijin financiar pentru acele doze nu va putea depăşi valoarea de achiziţie.

(4) Agentul criogenic folosit la conservare este finanţat integral din fonduri bugetare, din bugetul alocat cu această destinaţie, şi se achiziţionează de către oficiile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie judeţene, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. – Beneficiarii formei de sprijin financiar pentru achiziţia materialului seminal congelat provenit de la tauri atestaţi şi autorizaţi oficial sunt crescătorii de bovine, prin asociaţiile sau federaţiile crescătorilor de bovine care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt acreditate de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” pentru efectuarea însămânţărilor artificiale la specia bovine;

b) au operatori însămânţători angajaţi sau contracte de colaborare cu operatori însămânţători independenţi, autorizaţi de oficiul pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie judeţean, care să prevadă obligaţia asociaţiei sau federaţiei de a aproviziona punctele de însămânţare artificială cu material seminal şi de a constitui o bază de date computerizată cu datele de însămânţare şi fătare, conform modelului furnizat de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, precum şi obligaţia operatorilor însămânţători de a transmite lunar datele privind însămânţările realizate;

c) achiziţionează material seminal congelat de la tauri autorizaţi pentru însămânţări artificiale de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, la solicitarea crescătorilor şi cu avizul oficiului pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie judeţean, în scopul respectării programelor de ameliorare pe rase;

d) au un protocol încheiat cu oficiul pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie judeţean pentru aprovizionarea cu agent criogenic;

e) au un specialist angajat ori au un contract de colaborare cu un specialist pentru recepţia materialului seminal congelat şi distribuţia acestuia către operatorii însămânţători autorizaţi, precum şi pentru întocmirea lunară a documentelor privind decontarea materialului seminal congelat.

Art. 3. – Pentru acordarea sumelor necesare achiziţiei materialului seminal congelat provenit de la tauri atestaţi şi autorizaţi oficial, solicitanţii trebuie să depună la oficiul pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie judeţean, din judeţul în care au sediul social, următoarele documente:

a) lunar:

1. cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;

2. copie de pe factura fiscală, din care să rezulte achiziţia materialului seminal pentru care se solicită acordarea sprijinului financiar;

3. centralizatorul însămânţărilor artificiale realizate în luna pentru care se solicită sprijinul financiar, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, însoţit de copii de pe buletinele de însămânţare artificială, al căror model este stabilit de asociaţia/federaţia acreditată pentru efectuarea însămânţărilor artificiale;

b) anual, împreună cu prima cerere de solicitare a sprijinului:

1. copie de pe statutul asociaţiei sau federaţiei;

2. copie de pe acreditarea pentru efectuarea însămânţărilor artificiale la specia bovine, eliberată de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”;

3. tabel cu operatorii însămânţători autorizaţi, care cuprinde numele şi prenumele operatorului, adresa, codul numeric personal, numărul contractului de muncă sau de colaborare şi numărul autorizaţiei eliberate de oficiul pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie judeţean;

4. copie de pe contractul de angajare sau colaborare al specialistului;

5. necesarul de material seminal congelat de taur, pe rase, întocmit în baza catagrafiei şi a programului de reproducţie prin însămânţări artificiale, vizat de oficiul pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie judeţean.

Art. 4. – Cererea verificată şi avizată de oficiul pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie judeţean se aprobă de către directorul general al Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”.

Art. 5. – Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, la Direcţia generală de buget finanţe şi fonduri europene, decontul justificativ privind sumele necesare plăţii sprijinului financiar pentru fiecare beneficiar, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 6. – Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 7. – După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, care, în calitate de ordonator secundar de credite, transmite sumele cuvenite oficiilor pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie judeţene, care virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor sprijinului financiar, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 8. – Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu

Informaţie preluată de pe www.legestart.ro

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →