Normă din 19 ian 2009 - Revista Ferma
7 minute de citit

Normă din 19 ian 2009

legislatie m Normă din 19 ian 2009

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Pe teritoriul României pescuitul comercial se practică în Dunăre, Delta Dunării, complexul lagunar Razim-Sinoie, Prut, lacuri de acumulare în care nu se practică acvacultura şi în Marea Neagră.

(2) Lista cu lacurile de acumulare în care nu se practică acvacultura se stabileşte prin protocol încheiat de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi administratorii acestora.

Art. 2.

(1) Accesul la resursele acvatice vii în vederea practicării pescuitului comercial se atribuie de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, denumită în continuare Agenţie, la cerere, pescarilor profesionişti, persoane fizice autorizate şi/sau juridice.

(2) Activitatea de pescuit comercial se desfăşoară până la începerea perioadei de prohibiţie din anul 2009.

Art. 3. – Stabilirea numărului ambarcaţiunilor şi navelor de pescuit se face potrivit Regulamentului (CE) 2.371/2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului, precum şi a capturii totale admisibile aferente perioadei prevăzute la art. 2 alin. (2).

Art. 4.

(1) Practicarea pescuitului comercial se face în baza licenţei, permisului şi autorizaţiei de pescuit comercial, după caz.

(2) Licenţa, permisul şi autorizaţia de pescuit comercial se eliberează de Agenţie, prin filialele sale regionale.

Art. 5. – Agenţia are obligaţia asigurării tipăririi, gestionării şi emiterii documentelor prevăzute de prezentele norme.

Art. 6.

(1) Licenţa de pescuit este un document netransmisibil, emis de Agenţie, care dă dreptul unei nave/ambarcaţiuni să desfăşoare activitatea de pescuit comercial.

(2) Licenţa de pescuit se eliberează la solicitarea proprietarului navei/ambarcaţiunii de pescuit sau a împuterniciţilor acestuia.

(3) Modelul licenţei de pescuit în apele continentale este prezentat în anexa nr. 1.

(4) Modelul licenţei de pescuit în apele marine este prezentat în anexa nr. 2.

Art. 7.

(1) Pentru eliberarea licenţei de pescuit, nava/ambarcaţiunea de pescuit trebuie să fie înscrisă în Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit.

(2) Pentru eliberarea licenţei de pescuit, solicitanţii trebuie să depună următoarele documente:

a) cerere în care se va menţiona zona de pescuit, numărul şi tipul uneltelor de pescuit;

b) dovada plăţii conform Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură;

c) copie de pe carnetul ambarcaţiunii (ROL), certificată cu originalul de către reprezentanţii filialei regionale a Agenţiei.

(3) Cererile pentru obţinerea licenţei de pescuit, însoţite de documentele prevăzute la alin. (2), se depun la filialele regionale ale Agenţiei.

Art. 8.

(1) Permisul de pescuit comercial este un document individual şi netransmisibil, prin care se atestă dreptul de pescuit comercial.

(2) Modelul permisului de pescuit comercial este prezentat în anexa nr. 3.

Art. 9.

(1) Autorizaţia de pescuit, cu caracter temporar, complementară licenţei de pescuit, conţine date referitoare la identificarea navei/ambarcaţiunii de pescuit, la perioada de valabilitate, la zona de pescuit şi la cota alocată pe specii.

(2) Modelul autorizaţiei de pescuit comercial este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 10. – Pe baza studiilor de evaluare a resurselor acvatice vii, elaborate de instituţiile de cercetare acreditate conform legii, Agenţia stabileşte captura totală admisibilă, cotele anuale sau parţiale admisibile la pescuit, zonele de pescuit comercial şi efortul de pescuit pentru fiecare zonă.

Art. 11. –

(1) Beneficiarii dreptului de pescuit comercial au obligaţia să achiziţioneze şi să monteze mărci pe uneltele de pescuit înscrise în permisul de pescuit comercial.

(2) Agenţia asigură confecţionarea mărcilor.

(3) Gestionarea şi evidenţa mărcilor se fac de către filialele regionale ale Agenţiei.

(4) Codurile uneltelor de pescuit, precum şi modul de marcare a acestora se stabilesc prin decizie a preşedintelui Agenţiei.

(5) Uneltele identificate de personalul cu drept de inspecţie şi control, care nu au montate mărci, sunt retrase de la pescuit, aplicându-se măsurile legale în vigoare.

(6) Mărcile vor fi trecute în permisul de pescuit comercial la rubrica „Observaţii”.

Art. 12.

(1) Peştele capturat este descărcat în punctele/porturile de descărcare, unde se întocmeşte declaraţia de descărcare.

(2) Declaraţia de descărcare se completează de proprietarul/operatorul navei/ambarcaţiunii de pescuit în 3 exemplare, care sunt distribuite astfel:

a) originalul – la portul/punctul de descărcare;

b) exemplarul 2 – la filiala regională a Agenţiei;

c) exemplarul 3 – rămâne la cotor, la nava/ambarcaţiunea de pescuit.

(3) Modelul declaraţiei de descărcare se stabileşte prin decizie a preşedintelui Agenţiei.

Art. 13. – Transportul peştelui şi al produselor rezultate din pescuit se face în baza documentelor prevăzute de legislaţia specifică în vigoare.

CAPITOLUL II
Pescuitul comercial în Marea Neagră

Art. 14. – Toate navele de pescuit cu lungimi mai mari de 15 m trebuie să aibă instalat la bord un sistem de monitorizare prin satelit.

Art. 15. – Sistemul de monitorizare prin satelit trebuie să fie conectat în permanenţă în timpul cât nava se află în activitate pe mare.

Art. 16. – Plecările la pescuit şi sosirile se fac din/în porturile/punctele nominalizate de Agenţie.

Art. 17. – Înainte de plecare, comandanţii navelor de pescuit sau conducătorii ambarcaţiunilor de pescuit trebuie să anunţe autorităţile portuare şi pe reprezentantul filialei regionale despre intenţia de a ieşi în mare.

Art. 18.

(1) Filialele regionale ale Agenţiei ţin evidenţa navelor/ambarcaţiunilor de pescuit care operează în porturile aferente, prin completarea registrului de evidenţă a navelor/ambarcaţiunilor de pescuit, în care se înscriu toate intrările şi ieşirile acestora.

(2) Modelul registrului de evidenţă a navelor/ambarcaţiunilor de pescuit se stabileşte prin decizie a preşedintelui Agenţiei.

Art. 19.

(1) În timpul activităţii de pescuit comandanţii navelor de pescuit cu lungimi mai mari de 15 m au obligaţia de a completa zilnic jurnalul de pescuit aflat la bord, în care este inclusă şi declaraţia de descărcare.

(2) Modelul jurnalului de pescuit se stabileşte prin decizie a preşedintelui Agenţiei.

Art. 20.

(1) Conducătorii navelor de pescuit cu lungimi mai mici de 15 m au obligaţia să completeze la întoarcerea în port jurnalul de pescuit costier.

(2) Modelul jurnalului de pescuit costier se stabileşte prin decizie a preşedintelui Agenţiei.

Art. 21. – Dispoziţiile art. 20 se aplică şi celor care pescuiesc cu unelte fixe de tip talian.

Art. 22. – Jurnalele de pescuit menţionate la art. 19 şi 20 se completează în 3 exemplare, care sunt distribuite astfel:

a) originalul – la portul/punctul de descărcare;

b) exemplarul 2 – la filiala regională a Agenţiei;

c) exemplarul 3 – rămâne la cotor, la nava/ambarcaţiunea de pescuit.

Art. 23. – Speciile de peşti pescuite sunt menţionate în jurnalele de pescuit utilizând codurile alocate fiecărei specii, stabilite prin decizie a preşedintelui Agenţiei.

Art. 24. – În cazul navelor trawler, pescuitul sub limita izobatei de 20 m este interzis.

Art. 25.

(1) Comandanţii navelor de pescuit au obligaţia de a semnala prezenţa delfinilor în zona de pescuit.

(2) Modelul fişei de semnalare a delfinilor se stabileşte prin decizie a preşedintelui Agenţiei.

(3) Fişele de semnalare a delfinilor sunt transmise la filialele regionale ale Agenţiei.

Art. 26. – Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.

Informaţie preluată de pe www.legestart.ro

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →