Atribuții Camera Agricolă Națională - Lege 122/2012 art. 7 - Revista Ferma
4 minute de citit

Atribuții Camera Agricolă Națională – Lege 122/2012 art. 7

1. reprezintă interesele Camerei Agricole Naționale și camerelor agricole județene în raport cu toate instituțiile statului și cu oricare alte organisme publice sau private naționale, europene ori internaționale;

2. promovează inițiativele camerelor agricole județene, având ca partener Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

3. în baza propunerilor camerelor agricole județene elaborează planuri și strategii sectoriale județene și naționale;

4. contribuie la elaborarea, promovarea și implementarea politicilor agricole și de dezvoltare rurală, având ca parteneri Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Mediului și Pădurilor;

5. aprobă nivelul cotizațiilor membrilor;

6. colaborează cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale la elaborarea programelor de formare profesională;

7. nominalizează câte un consilier pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Finanțelor Publice;

8. deleagă atribuții pentru camerele agricole județene, altele decât cele prevăzute la art. 19 din prezenta lege;

9. desfășoară campanie de promovare și diseminare a Programului Operațional pentru Pescuit și a Programului Național de Dezvoltare Rurală;

10. asigură monitorizarea, împreună cu Autoritatea de management pentru Programul operațional pentru pescuit și Autoritatea de management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, a modului de implementare a proiectelor;

11. preia unele atribuții mandatate de către autoritățile publice centrale;

12. înființează fonduri mutuale și credite rurale;

13. încheie contracte de prestări de servicii cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului și Pădurilor și cu alte entități;

14. înființează și administrează direct sau prin contractare serviciul național de extensie agricolă;

15. prestează direct sau prin contractare către fermieri serviciul de consiliere obligatoriu, prevăzut în legislația europeană;

16. stabilește politica de personal a rețelei naționale de camere agricole;

17. înființează, achiziționează și/sau gestionează institute, stațiuni sau companii cu obiect de activitate în cercetarea agricolă fundamentală/aplicată și inovare;

18. încheie contracte de cercetare fundamentală/aplicată și inovare cu institute, stațiuni și companii de cercetare din domeniul agricol din România și din străinătate;

19. gestionează proiecte cu finanțare europeană, națională sau internațională în domeniul cercetării fundamentale și aplicate, inclusiv proiecte în cascadă, în vederea sporirii competitivității sectorului agricol din România;

20. angajează personalul Serviciului operațional administrativ (SOA), cu excepția personalului economicoadministrativ, prin Departamentul recrutare din cadrul Camerei Agricole Naționale, în vederea constituirii unui personal de elită pentru serviciile agricole;

21. aprobă la nivel național și județean structura serviciului național de extensie a agriculturii în România;

22. aprobă organigrama de funcționare a SOA la nivel național și județean;

23. definește și aplică planul național de formare continuă prin cursuri de calificare, specializare și perfecționare a fermierilor;

24. definește și aplică politica de comunicare la nivel național și județean;

25. asigură organizarea producătorilor agricoli, consultanță și/sau servicii de contabilitate și managementul financiar la nivelul fermei;

26. asigură asistență juridică celor pe care îi reprezintă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare, și ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare;

27. oferă sprijin în organizarea și consolidarea, la nivel național, a formelor asociative din agricultură, silvicultură, cooperative, grupuri de producători și altele asemenea;

28. organizează seminare, simpozioane, târguri, expoziții și manifestări științifice de profil în țară și în străinătate;

29. promovează produsele și serviciile românești din domeniu, în țară și în străinătate;

30. elaborează planuri și strategii sectoriale județene și naționale în domeniile prevăzute la art. 2 alin. (1) din prezenta lege;

31. încheie înțelegeri, protocoale și parteneriate interne și internaționale;

32. organizează activități de perfecționare profesională a personalului camerelor agricole județene;

33. asigură activitatea de inovare în domeniul asistenței tehnice acordate agricultorilor și identifică noi surse de finanțare a camerelor agricole județene;

34. îndeplinește și alte competențe stabilite prin lege sau prin statut.

 

Cisteste si...

Recomandările redacției
Ultimele articole
Citește mai multe știri →